Sünnete Uymakla İlgili Âyetler

Kur'an'da Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ve sünnetine uymanın gerekliliğiyle ilgili âyetler nelerdir? Bir de Kur'an'da "Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik" diye bir âyet var mı?

Halil Kirdudu

Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de bir âyettir. Enbiya suresinin 107. âyetinde şöyle buyurulur: "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."

Resulullah (s.a.s.)'a itaati isteyen birçok âyet bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

"De ki: "Allah'a ve peygambere itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez." (Ali İmrân, 3/32)

Burada: "Yüz çevirirlerse Allah kâfirleri sevmez denmesi, Allah'tan ve Resûlünden yüz çevirmenin inkâra götürebileceğine işarettir. Tabii bu günâh işleme değil red, kabul etmeme tarzındaki yüz çevirmedir. Buna Peygamber (s.a.s.)'den yüz çevirme de dâhildir.

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan yöneticilere itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir." (Nisa, 4/59)

Bu âyet, Allah'a ve Peygamber (s.a.s.)'e mutlak itaat, hakkı emrettikleri sürece yöneticilere de itaat etmek gerektiğini, ancak yönetenlerle yönetilenler arasında yahut genelde Müslümanların arasında ihtilaf çıkması durumunda çözüm için Allah'ın ve Peygamber (s.a.s.)'in hükmüne başvurmak gerektiğini ortaya koymaktadır. Peygamber (s.a.s.)'in vefatından sonra Allah'ın ve Peygamber (s.a.s.)'in hükmüne başvurmak ancak Kur'an'ın ve sahih sünnetin hükümlerine başvurmakla mümkün olabilir. Peygamber (s.a.s.)'in vefatıyla onun hükümleri geçersiz hale gelmiş değildir elbette.

"Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine itaat edin ve duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin." (Enfal, 8/20)

Yani Peygamber (a.s.)`in emirlerini duyduğunuz halde duymazlıktan gelmeyin. Yahut Kur`an-ı Kerim`i ve verilen öğütleri duyduğunuz halde Peygamber (a.s.)`e yardım ve destekte bulunmaktan yüz çevirmeyin. Bugün için "duyma"dan anlaşılması gereken Peygamber (s.a.s.)'in sünnetinden haberdar olmadır. Eğer bir konuda Resulullah (s.a.s.)'ın emrinden veya uygulamasından haberdar olmuşsak, gelen haberin de yalan olmayacağına kanaat etmişsek ona itaat etmemiz, yapılan uygulamayı örnek almamız gerekir.

"Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Peygamber'imize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir." (Maide, 5/92)

Yani itaat etmediğiniz takdirde sizin hesabınız Peygamber (s.a.s.)'e sorulmayacak, aksine siz kendiniz hesap vermek zorunda kalacaksınız.

"Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Peygamberimizin üzerine düşen sadece apaçık bir tebliğdir." (Tegabun, 64/12)

Hz. Peygamber (s.a.s.)'e itaati emreden daha birçok âyeti kerime bulunmaktadır. Ancak biz bu kadarını vermekle yetinmek istiyoruz.