Ashab Hakkında Kaynaklar

11 Eylül 2002 Çarşamba

Bana ashabı bedir, ashabı uhud ve hatta ashabı kiramın isimlerinin yazılı olduğu bir eser önerebilir misiniz?

Yusuf Karanfil

Bildiğim kadarıyla bu konuda en kapsamlı bilgileri ve isimleri veren Türkçe kitap M. Asım Köksal hocanın İslam Tarihi kitabıdır. Eğer Arapça biliyorsanız, sahabiler ve onların katıldığı gazveler hakkında geniş bilgi sahibi olmak için şu kitaplardan yararlanabilirsiniz:

İbnu Abdilberr, el-İstiab

İbnu'l-Esir, Usdu'l-Ğabe fi Ta'rifi's-Sahabe

İbnu Hacer el-Askalani, el-İsabe fi Temyizi's-Sahabe

İbnu Hacer el-Askalani, Tezhibu't-Tezhib (Bu kitapta hadis nakleden sahabiler, tabiiler ve sonraki dönemde yaşamış olanlardan hadis rivayet etmiş olanlar hakkında bilgiler mevcuttur. Yani bu kitap bir rical kitabıdır ve rical ilmi konusunda en kapsamlı, en geniş kitaptır.)

İbnu Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye

Bu kitapların tamamının matbu nüshaları mevcuttur. Dolayısıyla İslami eserler bulunduran orta dereceli bir kütüphanede bulunması mümkündür.