109.KAFİRUN SURESİ

"Kâfirun", "kâfir" kelimesinin çoğuludur. Bu surenin başında kâfirlere hitap olduğundan böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 6 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.De ki: "Ey kâfirler!
2.Ben sizin taptıklarınıza tapmam.
3.Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
4.Ben sizin taptıklarınıza tapacak da değilim.
5.Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
6.Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

110.NASR SURESİ

"Nasr", "yardım" ve "zafer" anlamındadır. Bu surede Allah'ın yardımının geleceği müjdesi verildiğinden böyle adlandırılmıştır. Medine döneminde indirilmiştir. 3 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Allah'ın yardımı ve fetih geldiği,
2.Ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
3.Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir.

111.MESED SURESİ

"Kalınca bükülmüş ip" anlamındaki "mesed" kelimesi bu surenin son âyetinde geçtiğinden sureye ad olmuştur. Bu sure "Tebbet Suresi" ve "Ebu Leheb" suresi olarak da adlandırılır. Mekke döneminde indirilmiştir. 5 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve (zaten) kurudu da.
2.Malı ve kazandığı ona bir yarar sağlamadı.
3.O alevli bir ateşe girecektir.
4.Hanımı da. Odun taşıyarak.
5.Boynunda da kalınca bükülmüş bir ip olarak.

Nüzul Sebepleri

Mesed Suresi

Ayetlerinden zahiri olarak da anlaşıldığı üzere bu sure Ebu Leheb ve karısı Ummu Cemil hakkında indirilmiştir. Ebu Leheb, Resulullah (a.s.)`ın amcasıydı. Ancak Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden ve Ebu Cehl ile birlikte Resulullah (a.s.)`a en çok düşmanlık edenlerdendi. Resulullah (a.s.)`a çok eziyet ederdi. Rivayetlerde bildirildiğine göre asıl adı Abduluzza`ydı. Leheb adında oğlu olmadığı halde şiddetli cehennem azabına çarptırılacağına işaret için, "çılgın alevli ateş" anlamına gelen Leheb kelimesine nisbet edilerek Ebu Leheb (Leheb`in babası) diye adlandırılmıştır. Ama kendisi bu adla çağrılmaktan hoşlanmazdı. Bununla birlikte onun Resulullah (a.s.)`a eziyet etmesine karşılık Yüce Allah kendisini bu surede hoşlanmadığı adıyla anmıştır.

Surenin iniş sebebi olarak rivayet edilen olay ise şudur: Bir gün Resulullah (a.s.) Safa tepesine çıkarak Kureyş`in ileri gelenlerini çağırdı, sonra onları İslâm`a davet etti. Buna karşı Ebu Leheb, Resulullah (a.s.)`a: "Bizi bunun için mi çağırdın, helak olasın (tebben lek)!" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu sureyi indirdi.

Rivayete göre Ebu Leheb`in hanımı Ummu Cemil de dağdan diken taşıyarak Resulullah (a.s.)`ın yoluna serer ve onun bundan eziyet görmesini isterdi. Bu yüzden hanımı hakkında da: "Hanımı da; odun taşıyarak. Boynunda da kalınca bükülmüş bir ip olarak" diye buyurulmuştur.