BEYYİNE SURESİ / 599
8.Onların Rableri katındaki mükafatları içinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbinden korkan içindir.

99.ZİLZAL SURESİ

"Zilzal", "sarsıntı, zelzele" anlamındadır. Birinci âyetinde kıyamet esnasında yerin sarsılacağından sözedildiğinden böyle adlandırılmıştır. Bir görüşe göre Mekke, bir görüşe göre de Medine döneminde indirilmiştir. 8 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Yer şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı zaman,
2.Ve yer ağırlıklarını (dışa) çıkardığı zaman,
3.İnsan da: "Buna ne oluyor?" dediği zaman,
4.İşte o gün (yer) haberlerini anlatır.
5.Çünkü Rabbin (bunu) ona vahyetmiştir.
6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için çeşitli gruplar halinde çıkarlar.
7.Kim bir zerre ağırlığınca iyilik yaparsa onu görür.
8.Kim de bir zerre ağırlığınca kötülük yaparsa onu görür.

100.ADİYAT SURESİ

"Adiyat", "soluk soluğa koşanlar" anlamındadır. Birinci âyetinde bunlara yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Bir görüşe göre Mekke, bir görüşe göre de Medine d"neminde indirilmiştir. 11 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun nefesleriyle ses çıkararak soluk soluğa koşan (at)lara,
2.(Tırnaklarıyla) ateş çıkaranlara,
3.Sabah vakti baskın yapanlara,
4.(Ayaklarıyla) toz koparanlara,
5.Derken onunla bir topluluğun tam ortasına dalanlara ki,
6.İnsan Rabbine karşı pek nankördür.
7.Şüphesiz kendisi de buna şahittir.
8.Muhakkak ki o mal sevgisinden dolayı da pek katıdır.
9.Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar dışarı çıkarıldığı,

Nüzul Sebepleri

Zilzal Suresi

7-8.İbnu Ebi Hatim`in Said bin Cubeyr`den rivayet ettiğine göre, Müslümanlar ufak tefek iyiliklerden dolayı kendilerine herhangi bir ecir verilmeyeceğini sanıyorlardı. Öte yandan diğer bazıları da, yalan, (harama) bakmak, gıybet ve benzeri ufak kötülüklerden dolayı ceza görmeyeceklerini, Allah`ın ateşi sadece büyük günâhları işleyenlere vaad ettiğini sanıyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerimeler indirildi.