LEYL SURESİ / 596
15.Oraya en bedbaht olandan başkası girmez.
16.Ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti.
17.(Allah'tan) sakınan ise ondan uzaklaştırılacaktır.
18.Ki o malını vererek arınır.
19.Onda hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti yoktur.
20.Sırf yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (verir).
21.Yakında kendisi de muhakkak razı olacaktır.

93.DUHA SURESİ

"Duha", "kuşluk vakti" anlamındadır. Birinci ayetinde kuşluk vaktine yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 11 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun kuşluk vaktine,
2.Karanlığı çöküp sükuna erdiği zaman geceye ki,
3.Rabbin seni bırakmadı ve (sana) darılmadı da.
4.Muhakkak ki, ahiret senin için dünyadan hayırlıdır.
5.Elbette Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.
6.O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
7.Seni hidayetten habersiz bir halde bulup da hidayete iletmedi mi?
8.Ve seni yoksul bulup da zengin etmedi mi?
9.Öyleyse sakın yetimi ezme.
10.Dileneni de azarlama.
11.Rabbinin nimetini de durmadan anlat.

94.İNŞİRAH SURESİ

"İnşirah", "açılma, genişleme" anlamındadır. Bu surenin birinci ayetinde Resulullah (a.s.)'ın göğsünün açılmasından söz edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 8 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Biz senin göğsünü açmadık mı?
2.Üzerinden yükünü atmadık mı?
3.Ki o senin belini bükmüştü.
4.Senin şanını yükseltmedik mi?
5.Muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık da vardır.
6.Evet zorlukla beraber bir kolaylık da vardır.
7.O halde boş kaldığın zaman (ibadet ve dua ile) yorul.
8.Ve yalnız Rabbine rağbet et. [1]

Dipnotlar

İnşirah Suresi

1.Yalnız O`na yönel, isteyeceğini O`ndan iste, O`nun rızasını kazanmaya çalış.

Nüzul Sebepleri

Leyl Suresi

17-21.İbnu Ebi Hatim`in Urve`den yine Bezzar`ın Abdullah bin Zubeyr (r.a.)`den nakletmiş olduğu rivayetlerde bu ayeti kerimelerin Ebu Bekir (r.a.) hakkında indirilmiş olduğu bildirilmiştir. Urve`den rivayet edildiğine göre Ebu Bekr (r.a.) Allah yolunda işkence gören yedi Müslüman köleyi satın alarak hürriyetlerine kavuşturdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "(Allah`tan) sakınan ise ondan (yani cehennem ateşinden) uzaklaştırılacaktır" (17. ayeti kerime) mealindeki ayeti kerime indirildi.

Duha Suresi

3.Said bin Mansur`un ve Feryabi`nin Cundeb (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre Cibril (a.s.) bir ara vahiy getirmedi, yani bir süre vahiy kesildi. Bunun üzerine müşrikler: "Muhammed`i artık bıraktılar" demeye başladılar. Onların bu sözleri üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Buhari ve Müslim`in Cundeb`den rivayetlerine göre de Resulullah (a.s.)`ın bir ara rahatsızlanması üzerine bir süre vahiy kesildi. Bu sırada bir müşrik kadın Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Görüyorum ki şeytanın seni bıraktı" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Hakim`in Zeyd bin Erkam (r.a.)`dan rivayet ettiğine göre de bir kaç gün Resulullah (a.s.)`tan vahiy kesildi. Bu durum karşısında Ebu Leheb`in karısı Ummu Cemil, Resulullah (a.s.)`a: "Görüyorum ki arkadaşın seni bıraktı ve sana darıldı" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Görüldüğü üzere farklı tarıklarla nakledilmiş olan bu rivayetler birbirini desteklemekte ve birbirlerini açıklamaktadırlar. Bu konuda daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Ancak diğerlernin senedleri yukarıda vermiş olduklarımızın senedleri kadar kuvvetli değildir.

Bununla birlikte İbnu Hacer el-Askalani, Resulullah (a.s.)`tan bir ara vahyin kesilmesinin bilinen bir hadise olduğunu ancak bunun bu ayeti kerimenin iniş sebebi olduğu iddiasının şazz (tutarsız, sahih olan rivayete ters) bir iddia olduğunu ileri sürmüştür.

4.Taberani`nin el-Mu`cemu`l-Evsat`ta rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bana, ümmetime benden sonra fethi nasib edilecek (yer)ler gösterildi. Bu beni sevindirdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Muhakkak ki, ahiret senin için dünyadan hayırlıdır" ayeti kerimesini indirdi." Bu rivayetin isnadı hasendir.

5.Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında da Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan yukarıdakine benzer bir rivayet nakledilmiştir. Hakim`in, ed-Delail`de Beyhaki`nin, Taberani`nin ve daha başkalarının rivayet ettiklerine göre Abdullah bin Abbas (r.a.) şöyle söylemiştir: "Resulullah (a.s.)`a ümmetine fethi nasib edilecek (yer)ler köy köy gösterildi. Bu Resulullah (a.s.)`ı sevindirdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Elbette Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın" ayeti kerimesini indirdi.