81.TEKVİR SURESİ

"Tekvir", "dürme" anlamındadır. Birinci âyetinde güneşin dürülmesi olayından sözedildiği için bu sure böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 29 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Güneş dürüldüğü zaman,
2.Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman,
3.Dağlar yürütüldüğü zaman,
4.On aylık gebe develer [1] başıboş salıverildiği zaman,
5.Vahşi hayvanlar biraraya toplandığı zaman,
6.Denizler tutuşturulduğu zaman,
7.Canlar birleştirildiği zaman. [2]
8.Diri diri gömülen kıza sorulduğu zaman:
9."Hangi günâhtan dolayı öldürüldü?" (diye).
10.Sahifeler [3] açıldığı zaman,
11.Gök sıyrılıp açıldığı zaman,
12.Cehennem alevlendirildiği zaman,
13.Cennet yaklaştırıldığı zaman,
14.(Her) can (önceden) ne hazırladığını bilir.
15.Hayır. Yemin ederim o (gündüz) kaybolup (gece) geri dönen (yıldız)lara,
16.Dolaşıp yuvalarına giren gezegenlere,
17.Kararmaya başladığı zaman geceye,
18.Nefes almaya başladığı [4] zaman sabaha,
19.Muhakkak ki o (Kur'an), şerefli bir elçinin sözüdür.
20.Kuvvet sahibi; Arşın sahibinin katında itibarlı (bir elçinin).
21.Kendine itaat edilen, üstelik güvenilir.
22.Arkadaşınız cinlenmiş biri değildir.
23.Andolsun ki o, onu apaçık bir ufukta görmüştür.
24.O gayb haberlerinden kıskançlık edip bir şeyi saklamaz. [5]
25.O (Kur'an) kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26.Öyleyse nereye gidiyorsunuz?
27.O ancak alemler için bir öğüttür.
28.Sizden dosdoğru olmayı dileyenler için.
29.Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Dipnotlar

1.Ayetin metninde geçen "`ışar" kelimesi "on aylık gebe develer" anlamındadır. Araplar doğurma zamanı yaklaşmış bu tür gebe develere büyük önem verdikleri ve onlarla titizlikle ilgilendikleri için âyette onların başıboş bırakılacağına işaret edilmiş ve böylece karşılaşılacak olayın dehşetine dikkat çekilmiştir.

2.Ruhlarla bedenler birleştirildiği zaman.

3.Amel defterleri.

4.Işığını etrafa yaymaya, ortalığı aydınlatmağa başladığı.

5.Bir başka okunuşa göre: "O gayb haberlerin(i bildirmek)ten dolayı suçlanamaz."

Nüzul Sebepleri

28-29.İbnu Cerir ve İbnu Ebi Hatim`in Süleyman bin Musa`dan rivayet ettiklerine göre, bu surenin 28. ayeti kerimesi olan: "Sizden dosdoğru olmayı dileyenler için" mealindeki ayeti kerime indirilince Ebu Cehl: "Demek ki, bu bize kalmıştır, istersek dosdoğru oluruz, istersek olmayız" dedi. Bunun üzerine 29. ayeti kerime yani: "Alemlerin Rabbi Allah oluşturmadan siz (bir şey) oluşturamazsınız" mealindeki ayeti kerime indirildi.