MEARİC SURESİ / 570
40.Hayır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz güç yetireniz.
41.Onların yerlerine kendilerinden daha hayırlılarını getirmeye. Ve bizim önümüze geçilemez.
42.Artık sen onları bırak, vaadedildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsın ve oynasınlar.
43.O gün kabirlerden, hızla çıkarlar. Sanki dikili bir şeye doğru koşuyorlarmış gibi.
44.Gözleri düşkün bir halde. Kendilerini de zillet bürür. İşte bu, onlara vaadedilen gündür.

71.NUH SURESİ

Birinci âyetinde Hz. Nuh (a.s.)'un kavmine gönderilmesinden sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 28 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Doğrusu biz Nuh'u: "Kavmini, kendilerine acıklı azap gelmeden önce uyar" diye kavmine gönderdik.
2.Dedi ki: "Ey kavmim! Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.
3.Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının ve bana itaat edin, diye.
4.Ki, (Allah) günâhlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi belirli bir süreye kadar geciktirsin. Şüphesiz Allah'ın süresi geldiğinde geciktirilmez. Keşke bilseydiniz."
5.Dedi ki: "Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim.
6.Ancak benim davetim onların sadece kaçışlarını artırdı.
7.Ben, senin kendilerini bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini üzerlerine çektiler, (küfürlerinde) direndiler ve büyüklük tasladıkça tasladılar.
8.Sonra ben onları açıktan da [1] davet ettim.
9.Sonra onlara (davetimi) açıktan da ilan ettim, gizli gizli de söyledim.
10.Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır.

Dipnotlar

1.Veya: Yüksek sesle