TEGABUN SURESİ / 557
10.Ama inkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş halkıdır. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Orası ne kötü bir varış yeridir.
11.Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse (Allah) onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi bilendir.
12.Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Peygamberimizin üzerine düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
13.Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.
14.Ey iman edenler! Şüphesiz sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır. Onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız şüphesiz Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
15.Mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük ecir vardır.
16.O halde, gücünüzün yettiği kadar Allah'tan sakının, dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
17.Eğer Allah'a güzel borç verirseniz onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, hilim sahibidir.
18.Görünmeyeni de görüneni de bilendir. Yücedir, hikmet sahibidir.

Nüzul Sebepleri

14.Tirmizi ve Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime Mekkelilerden Müslüman olan ancak eşleri ve çocukları Medine`ye hicret etmelerini istemeyen bazı kimseler hakkında inmiştir. Bunlar bir süre sonra hicret ederek Resulullah (a.s.)`ın huzuruna vardıklarında kendilerinden önce hicret etmiş olanların din konusunda bilgilerini hayli artırdıklarını ve bir çok şeyi öğrenmiş olduklarını gördüler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

İbnu Cerir`in Ata bin Yesar`dan rivayet ettiğine göre de bu ayeti kerime Avf bin Malik el-Eşca`i hakkında indirilmiştir. Onun eşleri ve çocukları vardı. (Resulullah (a.s.) ile birlikte) bir savaşa çıkmak istediğinde ağlıyor ve: "Bizi nasıl bırakıyorsun?" diyorlardı. O da onlara acıyıp savaştan geri kalıyordu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

İbnu Cerir bu ayeti kerime dışında Teğabun suresinin tamamının Mekke`de indirildiğini söylemiştir.