MUMTEHİNE SURESİ / 551
12.Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a bir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek [3] ve bir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana bey'at etmeye geldiklerinde onların bey'atlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir.
13.Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine kızdığı bir topluluğu dost edinmeyin. İnkâr edenler kabirlerde bulunanlardan ümit kestikleri gibi onlar da ahiretten ümit kesmişlerdir.

61.SAFF SURESİ

Dördüncü ayetinde mü'minlerin Allah yolunda saf saf savaşmalarından övgüyle sözedildiği için bu sure böyle adlandırılmıştır. Medine döneminde inmiştir. 14 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Göklerde ne varsa, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir.
2.Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz?
3.Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında gazab(ı gerektirmesi) bakımından çok büyüktür.
4.Şüphesiz Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
5.Hani Musa kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Beni niçin incitiyorsunuz? Oysa benim Allah'ın, size gönderilmiş bir peygamberi olduğumu biliyorsunuz." Onlar eğrilince [1] Allah da kalplerini eğriltti. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez.

Dipnotlar

3.Gayri meşru çocuk dünyaya getirip de onu kocalarına nisbet etmemeleri.

Saff Suresi

1.Yani haktan sapınca.

Nüzul Sebepleri

13.İbnu Münzir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Abdullah bin Ömer (r.a.) ve Zeyd bin Haris (r.a.) yahudilerden iki adamla dostluk ilişkileri içinde idiler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Saff Suresi

2.Tirmizi ve Hakim`in Abdullah bin Selâm (r.a.)`dan rivayet ettiklerine göre, Abdullah bin Selâm (r.a.) sahabilerden bir cemaatle oturuyordu. Sohbet esnasında: "Allah katında en sevimli amelin hangisi olduğunu bilsek onu yaparız" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.