MUMTEHİNE SURESİ / 550
6.Andolsun ki, onlarda sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü uman için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse (bilsin ki), şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye lâyık olandır.
7.Olur ki, Allah sizinle onlardan kendilerine düşmanlık ettikleriniz arasına bir sevgi koyar. Allah güç yetirendir. Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir.
8.Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik etmekten ve onlara karşı adaletli davranmaktan sakındırmaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.
9.Allah sizi, ancak din hakkında sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanız için yardım etmiş olanları dost edinmekten sakındırır. Kim onları dost edinirse işte onlar zâlimlerdir.
10.Ey iman edenler! Mü'min kadınlar size hicret ederek geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların gerçekten mü'min kadınlar olduklarını bilirseniz artık onları kâfirlere geri çevirmeyin. Ne bunlar onlara helâldirler, ne de onlar bunlara helâl olurlar. (Kâfir eşlerinin mehir olarak) sarfettiklerini kendilerine verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde sizin o kadınları nikâhlamanızda bir sakınca yoktur. İnkârcı kadınları da nikâhınız altında tutmayın. Siz (mehir olarak) sarfettiklerinizi isteyin, onlar (hanımları iman edip mü'minlerin tarafına geçen kâfirler) da (mehir olarak) sarfettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hükmeder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
11.Eğer eşlerinizden kâfirlere bir şey gider; siz de (savaşta) ganimet elde ederseniz eşleri gidenlere sarfettikleri (mehirler) kadarını verin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan da sakının.

Nüzul Sebepleri

10.Buhari ve Müslim`in Misver ve Mervan bin Hakem`den rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.)`ın Hudeybiye anlaşmasını yapmasından sonra bazı kadınlar Müslüman olarak Resulullah (a.s.)`a geldiler. Bu ayeti kerime de onların hakkında indi.

Hudeybiye anlaşması müşriklerden Müslümanların tarafına geçenlerin geri verilmesini şart koşuyordu. Müşriklerin tarafından bazı kadınlar Müslümanların tarafına geçince müşrikler gelerek anlaşma uyarınca onları istediler. Ancak anlaşmanın ilgili maddesi kadınları kapsamıyordu. Ayrıca Yüce Allah bu ayeti kerimesi ile onların imandaki samimiyetlerinin incelenmesini ve gerçekten iman etmiş olmalarının anlaşılmasından sonra artık onların müşriklere iade edilmemelerini emretti. Bunun üzerine Resulullah (a.s.) müşriklerin tarafından Müslümanların tarafına geçen kadınları iade etmedi.

İbnu Ebi Hatim`in Yezid bin Ebi Habib`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Ebu Hassan Dahdaha`nın eşi hakkında inmiştir. Mukatil`den rivayet ettiğine göre de Sayfi bin Rahib`in eşi Saide hakkında inmiştir. Bu kadın anlaşma döneminde Müslüman olarak Resulullah (a.s.)`a geldi. Kocası iade edilmesini istedi. Ancak ayeti kerime hükmünce iade edilmedi. Taberani`nin zayıf bir senedle rivayet ettiğine göre de Ukbe bin Ebi Mu`ayt`ın kızı Ummu Külsüm hakkında inmiştir.

Bu konudaki rivayetler hep mana yönünden nakledilmiş olduğundan bazı karışıklıklar olmuştur. Karışıklık ise genelde anlatıldığı şekilde anlaşma döneminde Müslüman olarak Resulullah (a.s.)`ın yanına gelen kadınların kimler olduğu konusundadır. Adı geçen kadınların birbirlerinin ardından Müslüman olarak hicret etmiş olmaları mümkündür. Rivayetleri nakledenlerin her biri de bu konuda kendi tesbitini vermiş olabilir. Ancak yaygın olan kanaate göre bu dönemde ilk hicret eden kadın Ukbe bin Ebi Mu`ayt`ın kızı Ümmü Külsüm`dür.

11.İbnu Ebi Hatim`in Hasanı Basri`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Ebu Süfyan`ın kızı Ummu`l-Hakem hakkında inmiştir. Bu kadın dinden dönerek Sakif kabilesinden bir erkekle evlendi. Kureyş kadınları içinde ondan başka dinden dönen olmamıştır.