MÜCADELE SURESİ / 543
7.Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa bildiğini görmedin mi? Üç kişi aralarında gizli konuşsa mutlaka dördüncüleri O'dur; beş kişi olsalar altıncıları O'dur. Bundan az da olsalar, çok da olsalar her nerede bulunsalar O kendileriyle beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.
8.Gizli konuşmaktan menedilip de sonra menedildikleri şeye dönenleri ve günâh, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelme konusunda aralarında gizli konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde de seni, Allah'ın selâmlamadığı bir şekilde selâmlarlar ve kendi aralarında: "Söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya!" derler. Cehennem onlara yeter. Oraya girerler. Orası ne kötü bir varış yeridir!
9.Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günâh, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelme üzerinde konuşmayın. İyilik ve takva üzerinde konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının.
10.Gizli konuşma ancak şeytandandır. İman edenleri üzmek için (şeytan buna yöneltir). Oysa bu, Allah'ın izni olmadan onlara bir zarar verecek değildir. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.
11.Ey iman edenler! Meclislerde size: "Yer açın" dendiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. "Kalkın" dendiği zaman da kalkın, Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Nüzul Sebepleri

8.İbnu Ebi Hatim`in Mukatil bin Hibban`dan rivayet ettiğine göre yahudiler yanlarından bir sahabi geçtiğinde aralarında gizli gizli konuşuyorlardı. Sahabi de kendine bir suikast planı yapıyor olabilecekleri düşüncesine kapılarak tereddüde düşüyordu. Bunun üzerine Resulullah (a.s.) onları böyle gizlice konuşmaktan nehyetti. Ama yahudiler yine vazgeçmediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Ayetin: "Sana geldiklerinde de seni, Allah`ın selâmlamadığı bir şekilde selâmlarlar ve kendi aralarında: "Söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya!" derler" mealindeki kısmı hakkında da Ahmed bin Hanbel , Bezzar ve Taberani, Abdullah bin Amr`dan şöyle bir rivayet nakletmişlerdir: Yahudiler Resulullah (a.s.)`a "Sâm aleykum (ölüm sizin üzerinize olsun)" diye selâm verirler, sonra kendi aralarında: "Söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya!" derlerdi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Hz. Aişe (r.a.) ve Enes bin Malik (r.a.)`ten de bunu destekleyen rivayetler nakledilmiştir.