58.MÜCADELE SURESİ

Birinci âyetinde, bir sahabi kadının kocası hakkında Resulullah (a.s.)'la tartışmasından sözedildiği için bu adla adlandırılmıştır. Medine döneminde inmiştir. 22 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Allah, eşi hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü duydu. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı duyuyordu. Şüphesiz Allah duyandır, görendir.
2.Sizden hanımlarına zihâr [1] yapanlar (bilsinler ki) onlar (hanımları) kendilerinin anaları değildirler. Anaları ancak kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar elbette çirkin ve yalan bir söz söylemektedirler. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır.
3.Hanımlarına zihâr yapıp sonra da söylediklerinden dönenler, birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmalıdırlar. İşte size bununla öğüt verilmektedir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
4.Kim (bu imkânı) bulamazsa, yine birbirleriyle temas etmeden önce aralıksız iki ay oruç tutması gerekir. Buna da güç yetiremeyen altmış yoksulu doyursun. Bu Allah'a ve Peygamber'ine iman etmeniz içindir. Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. İnkâr edenler için ise acıklı bir azap vardır.
5.Şüphesiz Allah'a ve Peygamber'ine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler alçaltıldıkları gibi alçaltılmışlardır. Oysa biz, apaçık âyetler indirdik. İnkâr edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
6.O gün Allah, onların tümünü diriltir ve yaptıklarını kendilerine haber verir. Allah on(ların yaptıkların)ı hep saymış, onlarsa onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Dipnotlar

1.Zihâr: Eski Araplar arasında mevcut olan bir adet. Bir kocanın eşine: "Sen benim için anamın sırtı gibisin" diyerek onu kendine haram kılması ve böylece onunla ilişkisini kesmesi.

Nüzul Sebepleri

1.Hakim`in Hz. Aişe (r.a.)`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime, Havle bintu Sa`lebe`nin kocasının kendisine zihar yapmasından dolayı Resulullah (a.s.)`a şikâyette bulunması üzerine indirilmiştir. (Zihar konusunda ayrıca Ahzab suresinin 4. ayeti kerimesinin iniş sebebine bakınız. Bunun yanısıra bu konuda, Mevdudi`nin Tefhimu`l-Kur`an adlı eserinde, C.6, sh 157-172`de gayet teferruatlı ve doyurucu bilgiler verilmiştir.)