HADİD SURESİ / 541
25.Andolsun ki, elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik. Ve Allah'ın kendisine ve elçilerine görmediği halde (gıyaben) kimin yardım edeceğini bilmesi için, kendisinde büyük sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri indirdik. [3] Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.
26.Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik ve onların soylarına peygamberliği ve kitabı verdik. Onlardan doğru yolu bulan vardır. Onların çoğu ise yoldan çıkmış kimselerdir.
27.Sonra onların izleri üzere elçilerimizi ardarda gönderdik. Arkalarından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat ve merhamet duygusu yerleştirdik. Kendilerinin çıkardıkları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmamıştık. Bunu sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için (çıkardılar) ama ona da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.
28.Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve Peygamber'ine iman edin ki size rahmetinden iki pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, rahmet edendir.
29.Böylece, kitap ehli Allah'ın lütfundan bir şeye güç yetiremediklerini, lütfun tamamen Allah'ın elinde olduğunu ve onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.

Dipnotlar

3.Yani "varettik, yarattık."

Nüzul Sebepleri

28.İbnu Ebi Hatim`in Mukatil`den rivayet ettiğine göre: "İşte onlara sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki kere verilecektir" (Kasas, 28/54) ayeti kerimesi inince ehli kitaptan Müslüman olanlar, diğerlerine karşı övünmeye ve: "Bize iki ecir var size ise bir ecir" demeye başladılar. Bu ise sahabilerin ağırına gitti. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. (Bu konuda ayrıca Kasas suresinin 51. ve 54. ayeti kerimelerinin iniş sebeplerine bakınız.)