HUCURAT SURESİ / 516
5.Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah bağışlayandır, rahmet edendir.
6.Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun aslını araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.
7.Ve bilin ki Allah'ın elçisi içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı muhakkak sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi ve inkârı, fıskı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolda olanlardır.
8.(Bu) Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
9.Eğer mü'minlerden iki grup çarpışırlarsa aralarını düzeltin. Biri diğerine tecavüz ederse tecavüz edenle, Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve adil davranın. Şüphesiz Allah adil olanları sever.
10.Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan sakının. Umulur ki merhamet olunursunuz.
11.Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar. Kadınlar da kadınları (alaya almasınlar). Belki onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü addır! Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin kendileridir.

Nüzul Sebepleri

6.Ahmed bin Hanbel`in ve daha başkalarının Haris bin Dırar el-Huza`i`den rivayet ettiklerine göre; Haris (r.a.) Resulullah (a.s.)`ın yanına gider. Resulullah (a.s.) onu İslâm`a çağırır. O da kabul eder ve kendisini kavmine göndermesini böylece onları İslâm`a ve zekât vermeğe çağırmakla görevlendirmesini ister. Haris (r.a.) Resulullah (a.s.)`tan ayrıca belirli bir vakitte kendisine topladığı zekâtları almak üzere bir elçi göndermesini ister. Ancak elçinin gönderilmesi işi biraz gecikir. Haris (r.a.) bir şey olduğunu sanarak kabilesinin (Benu Mustalik kabilesinin) ileri gelenlerini toplayarak: "Resulullah (a.s.) şöyle bir vakitte benim topladığım zekâtları alması üzere bir elçi gönderecekti. Resulullah (a.s.) sözünden dönmez. Elçinin gönderilmesini bir kızgınlıktan başka bir şeyin engellediğini sanmıyorum. Gelin Resulullah (a.s.)`ın yanına gidelim (ve kendisiyle konuşup gönlünü alalım)" der. Bu sırada Resulullah (a.s.) Velid bin Ukbe`yi zekâtları alması üzere gönderir. Velid bin Ukbe gider ama (kalabalık bir grubun kendine doğru geldiğini görünce) geri döner. (Bir rivayete göre Velid, cahiliye döneminde kendisiyle Beni Mustalik kabilesi arasında bir meselenin olması sebebiyle onlardan korktuğu için geri dönmüştür). Resulullah (a.s.)`a da: "Haris bana zekâtı vermedi ve beni öldürmeye kalkıştı" der. Bunun üzerine Resulullah (a.s.) Haris`e karşı bir ordu hazırlayıp gönderir. Haris arkadaşlarıyla bu orduyu karşılayarak: "Nereye gönderildiniz?" diye sorar. "Size" derler. Haris: "Niye?" diye sorar. Onlar da Velid bin Ukbe`nin söylediklerini haber verirler. Bunun üzerine Haris, Velid bin Ukbe`yi görmediğine yemin eder. Daha sonra Resulullah (a.s.)`ın yanına geldiğinde, Resulullah (a.s.) kendisine: "Sen zekâtı vermeyip benim elçimi öldürmeye kalkıştın mı?" diye sorar. Haris yine Velid`i görmediğine yemin eder. Bu olayın ardından bu ayeti kerime indirilir. Bu olayla ilgili birbirine yakın daha başka rivayetler de nakledilmiştir.

9.Buhari ve Müslim`in Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.) bir eşeğe binerek Abdullah bin Ubey`in yanına gitti. Abdullah bin Ubey: "Benden uzak dur. Eşeğinin pis kokusu beni rahatsız etti" dedi. Bunun üzerine ensardan bir adam: "Onun eşeğinin kokusu senin kokundan daha güzeldir" dedi. Bu söze Abdullah bin Ubey`in kavminden bir adam sinirlendi. Karşılıklı atışmalar sonunda kavga çıktı ve taraflar hurma yapraklarıyla, yumruklarla ve nalinlerle birbirlerine vurdular. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Bu ayeti kerimenin iniş sebebi konusunda daha başka olaylardan söz eden rivayetler de bulunmaktadır. Ancak bütün rivayetlerde Müslümanlardan iki grup arasında çıkan bir kavga üzerine bu ayeti kerimenin indiği bildirilmiştir.