FETİH SURESİ / 514
24.Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke yakınında onların ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı görendir.
25.Onlar inkâr eden ve sizi Mescidi Haram'dan, bekletilen kurbanları da yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer kendilerini bilmediğiniz mü'min erkeklerle mü'min kadınları çiğneyecek ve bu yüzden büyük sıkıntıya düşecek olmasaydınız (Allah Mekke'nin fethine izin verirdi. Böyle olması) Allah'ın dilediğini rahmetine sokması içindir. Eğer (mü'minler) seçilip ayrılmış olsalardı muhakkak içlerinden inkâr edenleri acıklı bir azapla azaplandırırdık.
26.İnkar edenler kalplerine taasubu, o cahiliye taassubunu koyunca Allah da Peygamber'ine ve mü'minlere kendi güvenini indirdi ve onları takva sözüne bağlı kıldı. Onlar da zaten buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi bilendir.
27.Andolsun ki, Allah Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse Mescidi Haram'a güven içinde, saçlarınızı traş etmiş ve (kiminiz de) kısaltmış olarak korkmaksızın gireceksiniz. (Allah) sizin bilmediğinizi bildi ve bundan önce yakın bir fetih nasip etti.
28.Peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

Nüzul Sebepleri

24.Müslim, Tirmizi ve Nesai`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiklerine göre müşriklerden silahlı seksen kişi Ten`im dağından Resulullah (a.s.)`ın ve ashabının üzerine baskın yapmak için girişimde bulundular. Ancak bunlar sahabiler tarafından yakalandılar. Resulullah (a.s.) daha sonra onları serbest bıraktı. Bu ayeti kerime de bu olayla ilgili olarak indirildi.

Bu olay müşriklerin barışı kabul etmelerine sebep olmuştur. Ayette: "Mekke yakınında onların ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan çeken O`dur" denirken buna işaret edilmektedir.

27.Feryabi`nin ve ed-Delail`de Beyhaki`nin Mücahid`den rivayet ettiklerine göre, Resulullah (a.s.)`ın Hudeybiye`de bulunduğu sırada kendisine bir rüya gösterildi. Bu rüyasında Resulullah (a.s.) ve ashabı güven için saçlarını traş etmiş ve bazıları da kısaltmış olarak Mekke`ye giriyorlardı. Ancak müşriklerin Resulullah (a.s.)`ın ve ashabının Mekke`ye girmelerine engel olmaları sebebiyle Hudeybiye`de kurbanlar kesilince ashabı: "Rüyan nerede, ey Resulullah (a.s.)?" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.