FETİH SURESİ / 513
16.Bedevilerden geride bırakılanlara de ki: "Siz yakında çetin savaşçı bir kavme karşı çağrılacaksınız. Onlarla (ya) çarpışırsınız yahut onlar teslim olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ecir verir. Ama eğer daha önce yüz çevirdiğiniz gibi yüz çevirirseniz sizi acıklı bir azapla azaplandırır.
17.Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse (Allah) onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acıklı bir azapla azaplandırır.
18.Andolsun ki Allah, ağacın altında sana bey'at ederlerken mü'minlerden razı olmuş, onların kalplerinde olanı bilmiş böylece üzerlerine güven indirmiş ve kendilerine yakın bir fetih bahşetmiştir.
19.Ve alacakları birçok ganimetler (bahşetmiştir). Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.
20.Allah size alacağınız birçok ganimetler vaadetti. Bunu size hemen verdi ve insanların ellerini sizden çekti. Ki bu, mü'minler için bir işaret olsun ve (Allah) sizi dosdoğru bir yola yöneltsin.
21.Sizin henüz güç yetiremedeğiniz ama Allah'ın (ilmiyle) kuşattığı başka (ganimetler) de (var). Allah her şeye güç yetirendir.
22.İnkar edenler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı, sonra ne bir dost, ne de bir yardımcı bulurlardı.
23.Bu, Allah'ın öteden beri süregelen sünnetidir. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.

Nüzul Sebepleri

18.İbnu Ebi Hatim`in Seleme bin el-Ekva` (r.a.)`dan rivayet ettiğine göre (Resulullah (a.s.) ile birlikte hac için yola çıkan sahabiler) bir yerde kaylule uykusuna yattıkları sırada Resulullah (a.s.)`ın münadisi: "Bey`at! Bey`at!" diye seslendi. Sahabiler toplanarak hemen sakız ağacının altında bey`at ettiler. Bu ayeti kerime de onunla ilgili olarak indirildi.

Bu rivayette sözü edilen bey`at siret kitaplarında "Rıdvan bey`atı" diye adlandırılan bey`attır. Resulullah (a.s.) ve ashabı umre maksadıyla yola çıkmıştı. Bu yolculuğa katılan sahabilerin sayısı bin dört yüzdü. İhram elbiseleri giyinmişlerdi ve yanlarına sadece birer kılıç almışlardı. Yani savaş hazırlığı içinde değillerdi. Hudeybiye`ye varınca Resulullah (a.s.) Hiraş adında bir kişiyi Mekke halkının durumunu öğrenmesi ve Mekke`nin ileri gelenlerine Resulullah (a.s.)`ın savaş amacıyla gelmediğini bildirmesi üzere gönderdi. Ancak Mekke halkından Müslümanların yollarını kesmek üzere çıkan bir grubun Hiraş`ı Mekke`ye girmekten alıkoymaları üzerine Hiraş geri döndü. Bu kez Resulullah (a.s.), Hz. Osman (r.a.)`ın Mekke halkı nazarında değer sahibi olduğunu düşünerek aynı amaçla onu Mekke`ye gönderdi. Ama Hz. Osman (r.a.) Mekke`ye girip durumu bildirdikten sonra müşrikler onu hapsettiler ve Resulullah (a.s.)`a da onun öldürüldüğüne dair haber gönderdiler. Bunun üzere Resulullah (a.s.) sahabileri ölünceye kadar çarpışmak ve asla savaştan kaçmamak üzere bey`at etmeğe çağırdı. Sahabiler bir ağaç altında toplanarak tek tek Resulullah (a.s.)`a bey`at ettiler. İşte bu bey`at Rıdvan bey`atı olarak bilinmektedir. Bu bey`atla ilgili olarak çok sayıda hadisi şerif rivayet edilmiştir.