ZÜMER SURESİ / 467
75.Meleklerin Arş'ın etrafını çevirmiş olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiş ve: "Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır" denmiştir.

40.MÜ'MİN SURESİ

28-45. ayetlerinde Firavun'a ve adamlarına iman etmelerini öğütleyen mü'min bir kişiden sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Gafir suresi olarak da adlandırılmaktadır. Bu adı da 3. ayetinde geçen Ğafiri'z-zenb (:Günâhı bağışlayan) ibaresinden almaktadır. 56 ve 57. ayetleri Medine, kalan kısmı Mekke döneminde inmiştir. 85 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Hâ. Mim.
2.Kitab'ın indirilişi güçlü ve alim olan Allah tarafındandır.
3.Günâhı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli olan ve lütuf sahibi (Allah tarafından). O'ndan başka ilâh yoktur. Dönüş O'nadır.
4.Allah'ın ayetleri hakkında inkâr edenlerden başkası mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dolaşmaları seni yanıltmasın.
5.Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonraki fırkalar da yalanladılar. Her ümmet peygamberlerini yakalamaya yeltendi. Hakkı ortadan kaldırmak için bâtıla dayanarak mücadele ettiler. Böylece ben de onları yakaladım. Benim cezalandırmam (bak) nasıl oldu?
6.Böylece Rabbinin inkâr edenler hakkındaki: "Onlar ateş halkıdırlar" sözü gerçekleşmiş oldu.
7.Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler ve iman edenler için mağfiret dilerler: "Rabbimiz! Rahmet ve ilim yönünden her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.