FATIR SURESİ / 440
45.Eğer Allah insanları işlediklerinden dolayı ele alsaydı onun üzerinde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar ertelemektedir. Ecelleri geldiğinde artık muhakkak ki Allah kullarını görmektedir.

36.YASİN SURESİ

Adını birinci ayetindeki "Yâ. Sin" harflerinden almaktadır. Mekke döneminde inmiştir. 83 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Yâ. Sin.
2.Hikmetli Kur'an'a yemin olsun ki,
3.Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin.
4.Dosdoğru bir yol üzere.
5.(Kur'an) güçlü ve merhametli olan (Allah)'ın indirmesidir.
6.Ataları uyarılmamış bir kavmi uyarman için (gönderildin). Çünkü onlar gaflet içindedirler.
7.Onların çoğu hakkında söz yerini buldu; (çünkü) onlar iman etmiyorlar.
8.Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalkıktır.
9.Onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çektik. Böylece onları örtüverdik. Artık görmezler.
10.Onları uyarsan da uyarmasan da kendileri için birdir. İman etmezler.
11.Sen ancak zikre uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi ve namaz kılanları uyarırsın. İşte onu bir bağışlama ve kıymetli bir ecirle müjdele.
12.Şüphesiz ölüleri biz diriltiriz ve onların önceden gönderdiklerini de, eserlerini de yazarız. Her şeyi apaçık bir kitapta [1] saymışızdır.

Dipnotlar

1.İmamı Mübin`de, Levhi Mahfuz`da.

Nüzul Sebepleri

8-9.İbnu Cerir`in İkrime`den rivayet ettiğine göre Ebu Cehl bir keresinde Resulullah (a.s.)`a kötülük etmeğe karar verdi. Yanındakine Muhammed (a.s.) geldiğinde kendisine haber vermesini istedi. Ancak Resulullah (a.s.) geldiğinde yanındaki adam haber verdiği halde göremedi ve: "Hani Muhammed nerede? Muhammed nerede?" diye sormaya başladı. Bu iki ayeti kerimede de bu olaya işaret edilmektedir.

Bazı rivayetlerde bu olay biraz daha farklı ve daha teferruatlı bir şekilde açıklanmaktadır. Buna göre Ebu Cehl, Resulullah (a.s.) namaz kılarken başına bir taş indirmek istedi. Ancak taşı alıp atmak üzere yukarıya doğru kaldırınca eli boynuna yapıştı. Geri geri geldi ve bu sırada taş elinden düştü. Bir başkası aynı taşı alıp Resulullah (a.s.)`a atmak istediğinde gözleri kör oldu ve Resulullah (a.s.)`ı göremedi.

Bazı tefsirlerde yer alan açıklamalara göre ise bu ayeti kerimelerde kâfirlerin iman karşısındaki tutumları anlatılmak istenmekte ve bu konuda bazı teşbihler yapılmaktadır. Buna göre başlarının kalkık olması ile onların kendilerini beğenmişlikleri, boyunlarına geçirilen halka ile onların inatçılıkları, önlerine ve arkalarına birer set çekilmesi ile geçmişten ibret almamaları ve geleceklerini düşünmemeleri, gözlerinin örtülmesi ve böylece etrafı görememeleri ile de gözlerinin gerçeklere kapanması ve bu yüzden gerçekleri görememeleri kastedilmektedir.

Ayeti kerimenin indirilişinin yukarıda anlatılan olayla bağlantısı olabilir. Bununla birlikte tefsirlerde üzerinde durulan benzetmelerin kastedilmiş olabileceğini de düşünebiliriz. Zaten Kur`an-ı Kerim`in pek çok ayeti kerimesinde bu çok yönlülüğü görebilmekteyiz. Her hangi cihetten bakarsak bakalım bu ayeti kerimelerde inkârcıların durumlarının gayet beliğ ve net bir şekilde gözler önüne serildiğini görürüz.