FATIR SURESİ / 439
39.O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Kim inkâr ederse onun inkârı kendi aleyhinedir. İnkar edenlerin inkârları onlar için, Rableri katında sadece gazabı artırır. İnkar edenlerin inkârları onların sadece ziyanlarını artırır.
40.De ki: "Şu Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Yerden neyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de ondan apaçık bir belge üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaadetmiyorlar.
41.Şüphesiz Allah, yok olmasınlar diye gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun eğer yok olacak olsalar O'ndan sonra artık kimse onları tutamaz. Şüphesiz O hilim sahibidir, çok bağışlayıcıdır.
42.Kendilerine bir uyarıcının gelmesi durumunda ümmetlerden herhangi birinden daha doğru yolda olacakları konusunda bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ancak kendilerine uyarıcı gelince sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırdı.
43.(Bu) yeryüzünde büyüklük taslamaları ve kötü tuzak kurmaları (dolayısıyladır). Kötü tuzak ise ancak sahibine dolanır. Onlar öncekiler hakkındaki uygulamadan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde bir sapma da bulamazsın.
44.Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Muhakkak ki O bilendir, güç yetirendir.

Nüzul Sebepleri

42.İbnu Ebi Hatim`in İbnu Ebi Hilal`den rivayet ettiğine göre Kureyşiler önceleri: "Eğer Allah bizden bir peygamber gönderecek olursa hiç bir toplum bizim kadar yaratıcısına itaat edici, peygamberinin sözünü dinleyici ve kendisine gönderilen kitaba bizim kadar bağlanıcı olamaz" diyorlardı. Ancak Hz. Muhammed (a.s.) gönderilince ona şiddetle karşı çıktılar. Bu ayeti kerime de onların bu tutumları hakkında indirilmiştir. (Bu konuda ayrıca bkz. Saffat, 37/167-170)