ANKEBUT SURESİ / 404
64.Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi.
65.Gemiye bindiklerinde dini yalnız Allah'a has kılarak yalnız O'na dua ederler. Sonuçta onları karaya çıkarıp kurtarınca hemen ortak koşarlar.
66.Kendilerine verdiğimize karşı nankörlük etsinler ve yararlansınlar diye (böyle yaparlar). Ancak yakında bilecekler.
67.Görmediler mi ki çevrelerinde insanlar kapılıp alınırken (kendi beldelerini) güvenli, dokunulmaz bir bölge kıldık. Hala bâtıla inanıp da Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?
68.Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendine hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnkar edenler için cehennemde barınacak yer mi yok?
69.Bizim uğrumuzda cihad edenleri biz elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah iyilik edenlerle beraberdir.

30.RUM SURESİ

Bu surenin ilk ayetlerinde İranlılara yenilen Rumların yeniden üstün geleceklerinden sözedildiği için "Rum Suresi" olarak adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 60 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lam. Mim.
2.Rumlar yenildiler.
3.Yerin en çukur bölgesinde. Ancak onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
4.Bir kaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş (emir) Allah'ındır. O gün Müslümanlar sevinirler.
5.Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O güçlüdür, merhamet sahibidir.

Nüzul Sebepleri

67.Cuveybir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre müşrikler Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Ey Muhammed! Bizi senin dinine girmekten alıkoyan, insanların bizi yurdumuzdan çıkaracakları korkusundan başka bir şey değildir. Bedeviler bizden çoktur. Eğer senin dinine girdiğimizin haberi onlara ulaşırsa bizi yurdumuzdan çıkarırlar sonra canavarların yiyeceği oluruz" dedilir. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi. Daha önce Kasas suresinin 57. ayeti kerimesinin iniş sebebiyle ilgili olarak da buna benzer rivayetler nakledilmişti.

Rum Suresi

1-5.İbnu Ebi Hatim`in İbnu Şihab`dan rivayet ettiğine göre İranlı Mecusiler Rumları yenince Mekkeli müşrikler de Müslümanlara: "Rumlar kendilerinin kitap ehli olduklarını ileri sürüyorlar. Ancak mecusiler onları yendiler. Siz de peygamberinize indirilen kitapla üstün geleceğinizi ileri sürüyorsunuz. Mecusiler nasıl kitap ehli olan rumları yendilerse biz de sizi yeneceğiz" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeleri indirdi.

Bazı rivayetlerde Müslümanların Bedir`de kazandıkları zaferle, Rumların İranlılara karşı kazandıkları zafer arka arkaya gerçekleşmiştir. Tarihi kaynaklarda Bizans İmparatorunun M. S. 624 yılında İran`a karşı büyük bir zafer kazandığı bildirilmiştir. Bu yıl Bedir savaşının gerçekleştiği yıldır. Dolayısıyla bazı tefsirlerde 4. ve 5. ayeti kerimelerde geçen: "O gün Müslümanlar sevinirler. Allah`ın yardımıyla" ifadesinde kastedilen yardım ve zaferin Bedir zaferi olabileceğine dikkat çekilmiştir.