ŞUARA SURESİ / 372
112.Dedi ki: "Onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur.
113.Onların hesapları ancak Rabbimin üzerinedir. Eğer anlıyorsanız.
114.Ben mü'minleri kovacak değilim.
115.Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."
116.Dediler ki: "Ey Nuh! Eğer (bu işe) son vermezsen taşlananlardan olacaksın."
117.(Nuh) dedi ki: "Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.
118.Artık benimle onların aralarında hüküm ver ve beni ve benimle beraber olan mü'minleri kurtar."
119.Böylece onu ve berberindekileri, yüklü geminin içinde kurtardık.
120.Sonra bunun ardından geriye kalanları boğduk.
121.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
122.Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
123.Ad (kavmi) de peygamberleri yalanladı.
124.Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?
125.Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
126.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
127.Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.
128.Siz her yüksekçe yere bir anıt dikip boş şeyle mi oyalanıyorsunuz?
129.Sonsuza kadar yaşayacağınız umuduyla sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? [2]
130.Yakaladığınız zaman zorbaca yakalıyorsunuz.
131.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
132.Size bildiğiniz üzere nimetleri ihsan edenden korkun.
133.O size hayvanlar ve oğullar vererek ihsanda bulundu.
134.Yine bahçeler ve pınarlar (vererek).
135.Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum."
136.Dediler ki: "Öğüt versen de öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir.

Dipnotlar

2.Ayeti kerimenin metninde geçen "mesani`" kelimesinin anlamı hakkında tefsirlerde değişik açıklamalar bulunmaktadır. Bazı müfessirlere göre bununla kastedilen yeraltındaki su mahzenleri veya havuzlardır. Bazılarına göre ise sağlam köşkler ve binalardır. Bir başka açıklamaya göre de sanat incelikleriyle inşa edilmiş gösterişli konaklardır.