NUR SURESİ / 359
62.Mü'minler o kimselerdir ki, Allah'a ve Peygamberine iman etmişlerdir, toplu bir işte onunla birlikte olduklarında ondan izin almaksızın gitmezler. Senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve Peygamberine iman edenlerdir. Bazı işleri için senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah bağışlayandır, rahmet edendir.
63.Peygamberin çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. [9] Muhakkak ki Allah içinizden birbirlerini siper edinerek sıvışanları bilmektedir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın gelip çatmasından sakınsınlar.
64.İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne üzere olduğunuzu muhakkak bilir. O'na döndürüldükleri gün ne yaptıklarını kendilerine haber verir. Allah her şeyi bilendir.

25.FURKAN SURESİ

Adını birinci ayeti kerimedeki "furkan (:hakkı bâtıldan ayırıcı kitap)" kelimesinden almaktadır. Mekke döneminde inmiştir. 77 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Alemler için uyarıcı olması üzere kuluna furkanı [1] indiren (Allah) ne yücedir.
2.O ki, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur; bir çocuk edinmemiştir; mülkünde ortağı yoktur; her şeyi yaratmış ve ona belli bir ölçüye göre düzen (şekil) vermiştir.

Dipnotlar

9.Yahut: "Peygamberi birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın."

Furkan Suresi:

1.Hakkı bâtıldan ayıran Kur`an`ı.

Nüzul Sebepleri

62.İbnu İshak`ın ve ed-Delail`de Beyhaki`nin Urve`den, Muhammed bin Kurezi`den ve daha başkalarından rivayet ettiklerine göre Hendek savaşı öncesinde Kureyşiler Medine yakınında Rume kuyusunun etrafındaki alana yerleştiler. Kumandanları da Ebu Sufyan`dı. Gatafan kabilesinin mensupları da Uhud dağının yanındaki Na`ma`ya yerleştiler. Medine`nin etrafını saran bu tehlike karşısında Resulullah (a.s.) şehrin etrafına hendek kazılmasını istedi. Kendisi de bizzat hendek kazımı işinde çalıştı. Bütün Müslümanlar da çalıştılar. Ama münâfık adamlar işi yavaştan alıyor, önemsiz ve basit işlere kaçıyor bazen de Resulullah (a.s.)`a haber vermeden ve izin almadan ailelerinin yanlarına gidiyorlardı. Öte yandan Müslümanlardan birinin herhangi bir zorunlu işi çıktığında ve mutlaka gitmesi gerektiğinde durumu Resulullah (a.s.)`a bildirerek izin istiyor, Resulullah (a.s.) da ona izin veriyordu. Adam da zorunlu ihtiyacını giderdikten sonra hemen dönüyordu. İşte Yüce Allah bu ayeti kerimeyi o Müslümanlar hakkında indirdi.

63.Bu ayeti kerimenin birinci kısmı hakkında Ebu Nu`aym, Delâil`de Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan şöyle rivayet etmiştir: "İnsanlar Resulullah (a.s.)`a: "Ey Muhammed! Ey Eba`l-Kasım!" diye sesleniyorlardı. Bunun üzerine böyle buyuruldu.

Ayeti kerimenin ikinci kısmı yani: "Muhakkak ki Allah içinizden birbirlerini siper edinerek sıvışanları bilmektedir" mealindeki kısmı hakkında iki ayrı rivayet bulunmaktadır. Birincisine göre münâfıklar hendek savaşı öncesinde hendek kazımı işinden kaçmak için birbirlerini siper edinerek sıvışıyorlardı. Bu ibare de onlar hakkında indirildi. İkinci rivayete göre ise münâfıklar Mescid`de sıkılıyor dolayısıyla birbirlerini siper edinerek Resulullah (a.s.)`ın huzurundan kaçıyorlardı. Bu ibarenin her iki olayla da ilgisinin olması mümkündür.