NUR SURESİ / 354
32.İçinizden evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah onları lütfuyla zengin eder. Allah geniş (nimet sahibi)dir, bilendir.
33.Nikah (imkanı) bulamayanlar Allah'ın lütfuyla kendilerini zenginleştirmesine kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altındakilerden (köle ve cariyelerinizden) sizinle yazışmak (böylece belli şartlarla hürriyetlerine kavuşmak) isteyenlerle kendilerinde bir iyilik görürseniz yazışın. Ve Allah'ın size verdiği malından onlara da verin. Namuslarını korumak isterlerse cariyelerinizi, dünya hayatının çıkarını elde etmek amacıyla fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphesiz Allah onların zorlanmalarından sonra bağışlayıcı, rahmet edicidir. [5]
34.Andolsun size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçmiş olanlardan örnek(ler) ve takva sahipleri için öğüt(ler) indirdik.
35.Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun örneği içinde çerağ bulunan bir kandil yuvası gibidir. Çerağ bir cam içindedir. Cam sanki inci gibi bir yıldızdır. O, doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Onun yağı neredeyse kendine ateş dokunmasa bile ışık verir. (Bu) nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah her şeyi bilendir.
36.(Bu nur) Allah'ın, yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Oralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler.

Dipnotlar

5.Zorlanarak yaptıkları fuhşu bağışlar ve kendilerine rahmet eder.

Nüzul Sebepleri

33.Bu ayeti kerimenin: "Namuslarını korumak isterlerse cariyelerinizi, dünya hayatının çıkarını elde etmek amacıyla fuhuşa zorlamayın" mealindeki kısmı hakkında Müslim`in Cabir bin Abdullah (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Abdullah bin Ubeyy cariyesini gidip fuhuş yaparak kendisine para getirmesi için zorluyordu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Yine aynı senedle rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ubey`in Mesike ve Umeyme adını taşıyan iki cariyesi vardı; onları zina yapmaya zorlardı. Onlar bundan dolayı Resulullah (a.s.)`a şikâyetçi oldular. Yüce Allah bu hükmünü indirdi. Taberani`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Abdullah bin Ubeyy`in cahiliye döneminde zina yapan bir cariyesi vardı. Zinayı haram kılan ayeti kerime indirilince: "Vallahi artık asla zina etmem" dedi. Bundan sonra bu ayeti kerime indirildi. Bu rivayetleri destekleyen daha bir çok rivayet nakledilmiştir ve bir çoğunda Abdullah bin Ubeyy`in cariyelerini para kazanmaları için zinaya zorlaması dolayısıyla bu ayeti kerimelerin indirildiğine dikkat çekilmektedir.

Bu konu üzerinde biraz durmak ve bazı hususlara dikkat çekmek istiyoruz: Ayeti kerimenin yukarıda vermiş olduğumuz kısmının iniş sebebinin bilinmesinin anlamının daha iyi anlaşılmasını sağladığı kesindir. Çünkü iniş sebebi bilinmeksizin ifade müstakil olarak ele alındığında sanki sahabe döneminde cariyelerin para kazanmak için fuhşa zorlanmaları adetinin olduğu gibi bir anlam çıkmaktadır. Çünkü ayeti kerimede genel ifade kullanılmaktadır. Oysa bir uygulama sadece bir kişi tarafından gerçekleştirilse bile Kur`an-ı Kerim bunu yasaklayan hükmünü bildirirken genel ifade kullanmıştır. Dolayısıyla Kur`an-ı Kerim`deki genel ifade taşıyan yasak hükümleri o hükmün yasakladığı fiilin daha önce yaygın bir şekilde işlendiğini göstermez. Sadece bir kişi tarafından işleniyor olması da mümkündür. Sahabe döneminde Abdullah bin Ubey`in dışında cariyelerini para kazanmak için fuhşa zorlayan birinin bulunduğuna dair herhangi bir rivayet nakledilmemiştir. Abdullah bin Ubey`in de münâfıkların başı olduğu bilinmektedir. Ancak bunu yasaklayan hükümde genel ifadenin kullanılmasıyla hem Abdullah bin Ubey`in bu işten vazgeçmesinin hem de bir daha kimsenin böyle bir şeye teşebbüs etmemesinin sağlanması amaçlanmıştır. İkinci olarak ayeti kerimede: "Namuslarını korumak isterlerse cariyelerinizi, dünya hayatının çıkarını elde etmek amacıyla fuhuşa zorlamayın" ifadesinin kullanılmış olması, namuslarını korumak istemedikleri takdirde onların fuhşa zorlanabileceklerini göstermez. Ayette böyle bir ifadenin kullanılmış olmasının da iniş sebebi ile ilgisi vardır. Çünkü Abdullah bin Ubey namuslarını korumak isteyen cariyelerini fuhşa zorlamak istemiş, buna karşılık böyle bir ifade kullanılmıştır. Gerçekte ise kadının kendi tutumu ne olursa olsun bir kadının fuhşa zorlanması değil teşvik edilmesi bile caiz değildir.