24.NUR SURESİ

35. ayetinde Allah'ın nurundan sözedildiği için bu şekilde adlandırılmıştır. Medine döneminde inmiştir. 64 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Bu, bizim indirdiğimiz, (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Belki öğüt alırsınız diye içinde apaçık ayetler indirdik.
2.Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini(ni uygulama)da sizi onlara karşı acıma duygusu tutmasın. Onlara uygulanan cezaya mü'minlerden bir grup da şahit olsun.
3.Zina eden erkek zina eden veya müşrik bir kadından başkasını nikahlayamaz. Zina eden kadını da zina eden veya müşrik bir erkekten başkası nikahlayamaz. Bu mü'minlere haram kılınmıştır.
4.Namuslu kadınlara (zina suçu) atıp sonra dört şahit getiremeyenlere de seksen değnek vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar fasıktırlar.
5.Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını düzeltenler müstesna. Şüphesiz Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir.
6.Eşlerine (zina suçu) atıp da kendilerinden başka şahitleri bulunmayanlardan birinin şahitliği ise kendinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna Allah'ı dört kere şahit tutmasıdır.
7.Beşincisinde; eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin muhakkak kendi üzerine olmasını (diler).
8.Kadının da onun mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı dört kere şahit tutması üzerinden cezayı kaldırır.
9.Beşincisinde; eğer o doğru söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin muhakkak kendi üzerine olmasını (diler).
10.Allah'ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah tevbeleri çok kabul eden, hikmet sahibi olmasaydı (haliniz ne olurdu)?

Nüzul Sebepleri

3.Nesai`nin Abdullah bin Ömer (r.a.)`den rivayet ettiğine göre adına Ummu Mehzul denen bir kadın vardı. Çirkin işler yapardı. Resulullah (a.s.)`ın ashabından bir adam onunla evlenmek istedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Bu ayeti kerimenin iniş sebebi ile ilgili bir başka rivayette de buna benzer bir başka olaydan sözedilmektedir.

6-9.Buhari`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Hilal bin Umeyye, Resulullah (a.s.)`a gelerek kendi hanımının zina ettiğini ileri sürdü. Resulullah (a.s.) ona: "Ya delil getirirsin yahut senin sırtına had cezası (yani iftira suçuna karşı uygulanan seksen değnek cezası) uygulanır" diye buyurdu. Hilal: "Ey Resulullah (a.s.)! Birimiz hanımının yanından bir erkeğin çıktığını gördüğünde delil araması gerekir mi?" diye sordu. Resulullah (a.s.) yine: "Ya delil getirirsin yahut senin sırtına had cezası uygulanır" demeye devam etti. Bunun üzerine Hilal: "Seni hak üzere gönderene yemin ederim ki ben doğru söylüyorum ve Allah benim sırtımı had cezasından kurtaracak şeyi mutlaka gönderecektir" dedi. Ardından Yüce Allah bu ayeti kerimeleri indirdi.

Ahmed bin Hanbel bu rivayeti daha uzun ve teferruatlı bir şekilde nakletmiştir.

Buhari, Müslim ve daha başkalarının Sehl bin Sa`d`dan rivayet ettiklerine göre de, Uveymir, Asım bin Adiy`den Resulullah (a.s.)`a: "Bir kimsenin hanımıyla birlikte yabancı bir adam gördüğünde onu öldürmesi durumunda ondan dolayı kendisinin öldüreleceği mi, yoksa ne yapılacağı" hakkında soru sormasını istedi. Asım Resulullah (a.s.)`a bunu sorunca Resulullah (a.s.) soruyu soranı azarladı. Daha sonra Uveymir ona ne yaptığını sorunca, Resulullah (a.s.)`ın soruyu soranı azarladığını bildirdi. Daha sonra Uveymir kendisi giderek Resulullah (a.s.)`a soruyu sordu. Resulullah (a.s.) da: "Sen ve eşin hakkında hüküm indirildi" diye buyurdu.

İbnu Hacer`in söylediğine göre ilim adamları üzerinde durduğumuz ayeti kerimelerin yukarıda anlatılan olaylardan hangisi hakkında indirildiği konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazı ilim adamlarına göre ayeti kerimeler Hilal bin Umeyye (r.a.) hakkında indirilmiş, Uveymir (r.a.)`in gelip konuyla ilgili soru sorması da aynı zamana denk gelmiştir. Bu konuda daha başka olaylardan da söz edilmiştir. İbnu Hacer de ayeti kerimelerin birden fazla iniş sebebinin olabileceğine dikkat çekmiştir.