MÜ'MİNUN SURESİ / 346
60.Ve verdiklerini Rabblerine döndürülecekleri için kalpleri ürpererek verenler.
61.İşte onlar hayırlarda yarışırlar ve bunda ileri geçerler.
62.Hiç kimseye güç yetirebileceğinden fazlasını yüklemeyiz. Bizim katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.
63.Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir ve onların bundan başka işleri vardır, onlar o işler için çalışırlar.
64.Nihayet onların refah içinde olanlarını azapla yakaladığımızda derhal feryat ederler.
65.Bugün feryat etmeyin. Şüphesiz siz bizden yardım göremezsiniz.
66.Size ayetlerim okunuyordu, ama siz topuklarınızın üzerine geri dönüyordunuz.
67.Ona karşı büyükleniyor; geceleyin toplanıp saçmalıyordunuz.
68.Onlar o sözü (Kur'an'ı) düşünmediler mi yoksa onlara önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
69.Yahut peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkâr ediyorlar?
70.Yoksa: "Onda bir delilik var" mı diyorlar? Hayır o kendilerine hakkı getirdi, ancak onların çoğu haktan hoşlanmıyorlar.
71.Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler, yer ve bunların içindekiler bozulurdu. Hayır biz onlara kendi şereflerini getirdik ama onlar şereflerinden yüz çeviriyorlar.
72.Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun. Rabbinin vergisi (ecri) daha hayırlıdır ve O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
73.Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.
74.Ama ahirete inanmayanlar yoldan sapıyorlar.

Nüzul Sebepleri

67.İbnu Ebi Hatim`in Said bin Cubeyr`den rivayet ettiğine göre Kureyşiler geceleri Ka`be`nin etrafında toplanıyor, sohbet ediyor ama Ka`be`yi tavaf etmiyorlardı. Sonra da ona sahip olmakla övünüyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.