HACC SURESİ / 335
24.Onlar sözün güzeline yöneltilmişlerdir. Çok övülen (Allah')ın yoluna iletilmişlerdir.
25.İnkar edenler, Allah'ın yolundan ve içerisinde oranın yerlisi ile dışarıdan gelen bir olmak üzere insanlar için (ibadet ve ziyaret yeri) kıldığımız Mescidi Haram'dan alıkoyanlar (bilsinler ki); kim orada saptırmaya ve zulme yeltenirse biz ona acıklı bir azap tattırırız.
26.Hani biz İbrahim'e Ev'in (Kabe'nin) yerini belirtmiş (şöyle demiştik): "Bana bir şeyi ortak koşma ve evimi tavaf edenler, kıyam edenler, rüku edenler ve secde edenler için temizle.
27.İnsanlar içinde haccı duyur ki gerek yürüyerek ve gerekse uzak yollardan gelen bineklerle sana gelsinler.
28.Ki kendileri için birtakım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Onlardan yiyin ve zor durumdaki yoksula da yedirin.
29.Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Eski Ev'i (Kabe'yi) tavaf etsinler."
30.İşte böyle! Kim Alah'ın yasaklarına saygı gösterirse bu onun için Rabbinin katında hayırlıdır. Hayvanların size okunanların dışında kalanları size helal kılındı. Öyleyse iğrenç putlardan uzak durun ve yalan sözden sakının.

Nüzul Sebepleri

25.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.), Abdullah bin Enis`i biri muhacirlerden diğeri ensardan iki adamla birlikte gönderdi. Bunlar birbirlerine karşı soylarıyla övünmeğe başladılar. Bunun üzerine Abdullah bin Enis sinirlendi ve ensardan olan adamı öldürdü. Sonra da İslâm`dan dönerek Mekke`ye kaçtı. Bu ayeti kerime de onunla ilgili olarak indirildi.

Neysaburi ve Fahruddin Razi`nin bildirdiklerine göre de bu ayeti kerime, Resulullah (a.s.)`ı ve ashabını Mescidi Haram`ı ziyaret etmekten, Harem`de kurban kesmekten alıkoyan Ebu Süfyan ve arkadaşları hakkında indirilmiştir.

27.İbnu Cerir`in Mücahid`den rivayet ettiğine göre önceleri insanlar hacca gelirken bineğe binmezlerdi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Daha önce Bakara suresinin 197. ayeti kerimesinin iniş sebebi açıklanırken de cahiliye dönemindeki hacca giderken azık almama uygulamasına karşılık Yüce Allah`ın azık alınmasını emrettiğine dikkat çekilmişti.