KEHF SURESİ / 304
98.Dedi ki: "Bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiğinde onu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır."
99.O gün onları birbirleri içinde dalgalanır halde bırakırız. Sur'a da üflenir ve artık onların tümünü biraraya toplarız.
100.O gün cehennemi kâfirlere (açık) bir sunuşla sunarız.
101.Onlar ki gözleri benim zikrime karşı perde içindeydi ve (Kur'an'ı) dinlemeye katlanamıyorlardı.
102.İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dostlar (veliler) edineceklerini mi sandılar? [4] Biz cehennemi kâfirler için konak olarak hazırladık.
103.De ki: "Ameller bakımından en çok ziyana uğrayacakları size haber verelim mi?
104.Onlar, dünya hayatında(ki) bütün çabaları boşa gittiği halde kendilerinin iyi iş yaptıklarını sanırlar.
105.İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden ve bu yüzden amelleri boşa gidenlerdir. Artık kıyamet günü onlar için bir tartı tutmayız.
106.İşte, inkâr ettikleri ve ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya aldıkları için onların cezaları cehennemdir.
107.İman edip salih ameller işleyenlerin konakları ise Firdevs cennetleridir.
108.Orada sonsuza kadar kalacaklardır. Oradan ayrılmak da istemezler.
109.De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa, bir o kadarını daha destek olarak getirsek Rabbimin sözleri bitmeden deniz biter."
110.De ki: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine olan ibadetine kimseyi ortak tutmasın."

Dipnotlar

4.Yani bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını mı sandılar?

Nüzul Sebepleri

109.Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Kureyşiler yahudilerden Resulullah (a.s.)`a sormaları için kendilerine bir şeyler öğretmelerini istediler. Yahudiler de onlara, Resulullah (a.s.)`a ruhtan sormalarını istediler. Onlar ruhtan sorunca Yüce Allah: "Sana ruhtan soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir" (İsra, 17/85) diye buyurdu. Yahudiler buna karşılık: "Bize çok ilim verildi. Çünkü bize Tevrat verildi. Kime Tevrat verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

110.İbnu Ebi Hatim`in ve İbnu Ebi Dunya`nın Tavus`tan rivayet ettiklerine göre bir adam: "Ey Resulullah (a.s.)! Ben Allah`ın rızasını isteyerek amel ediyorum ama yaptığımın görülmesinden de hoşlanıyorum" dedi. Resulullah (a.s.) önce herhangi bir cevap vermedi. Daha sonra bu ayeti kerime indirildi. Bu rivayet mürseldir. (Çünkü Tavus tabiindendir). Hakim bunu el-Mustedrek`te Tavus`un Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayeti tarıkıyla mevsul olarak nakletmiştir ve onun rivayeti Buhari ve Müslim`in şartlarına göre sahihtir. Bazı rivayetlerde belirtilen sözü söyleyen kişinin Cundeb bin Zuheyr (r.a.) olduğu bildirilmektedir.

İbnu Ebi Hatim`in Mücahid`den rivayet ettiğine göre de bir adam iyi çarpışır ama çarpışırken görülmekten de hoşlanırdı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.