İSRA SURESİ / 288
59.Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan, öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir. Semud'a apaçık (bir mucize) olarak dişi deveyi verdik de ona zulmettiler. Oysa biz mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.
60.Hani sana: "Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı ancak insanlar için bir imtihan kıldık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şeyi artırmıyor.
61.Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. O: "Ben bir çamur olarak yarattığına mı secde edeyim?" demişti.
62.Dedi ki: "Şu bana üstün kıldığına bir baksana! Andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan çok azı dışında onun soyunu kendime bağlayacağım."
63.(Allah da) dedi ki: "Git. Onlardan kim sana uyarsa şüphesiz sizin cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza!
64.Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerlerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla üzerlerine yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaadlerde bulun." Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez.
65."Şüphesiz benim (gerçek) kullarımın üzerinde senin bir gücün olamaz." Vekil olarak Rabbin yeter.
66.Rabbiniz, lütfundan arayasınız diye sizin için gemileri denizde yürütendir. Şüphesiz o size karşı merhametlidir.

Nüzul Sebepleri

59.Hakim, Taberani ve daha başkalarının Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Mekke müşriklerinin Resulullah (a.s.)`tan Safa tepesini kendileri için altın yapmasını ve çevrelerindeki dağları ortadan kaldırmasını istemeleri üzere, bu mucizenin gösterilmesinden sonra yine de inkâr etmeleri durumunda kesin helâk edilecekleri bildirilmiş ve bu ayeti kerime indirilmiştir.

60.Ebu Ya`la`nın Ummu Hani (r.a.)`den rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) İsrâ ve Mirac olayını yaşayınca ertesi sabah geceleyin başından geçenleri Kureyş`ten bazı kimselere anlattı. Kureyşilerse bu anlattıklarından dolayı Resulullah (a.s.) ile alay ettiler ve bu söylediklerinin doğruluğunu gösterecek bir delil ortaya koymasını istediler. Resulullah (a.s.) da onlara Mescidi Aksa`yı tarif etti ve (o sıralarda oralarda bulunan) kervan hakkında bilgiler verdi. Bunun üzerine Velid bin Muğire: "Bu bir büyücüdür" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Burada "rüya" ile kastedilenin ne olduğu konusunda müfessirler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu kelime sözlükte "görme" anlamındadır. Ancak gece uykuda görülen şeyler hakkında kullanılmaktadır. İsra ve Miraç olayının uykuda gerçekleştiğini ileri sürenler bu kelimeye doğrudan rüyâ anlamını vermişlerdir. Bu olayın uyanıkken gerçekleştiğini söyleyenler ise kelimenin sözlük anlamına itibar ederek "açıktan görme" anlamı vermişlerdir. Yaygın olan kanaate göre İsra ve Miraç olayı Resulullah (a.s.) uyanıkken gerçekleşmiştir.

Ayette geçen: "Kur`an`da lanetlenmiş ağaç..." hakkında İbnu Ebi Hatim ve Beyhaki Abdullah bin Abbas (r.a.)`ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: "Yüce Allah Kur`an-ı Kerim`de zakkumdan söz edince ve Kureyş`ten bilinen kabileyi onunla korkutunca Ebu Cehil: "Muhammed`in sizi korkuttuğu o zakkumun ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Müşrikler: "Hayır" deyince o da şöyle söyledi: "O tereyağlı tiriddir. Eğer elde edersek ondan iyi bir zakkum yapacağız." Bunun üzerine Yüce Allah: "Kur`an`da lanetlenmiş ağacı ancak insanlar için bir imtihan kıldık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şeyi artırmıyor" diye buyurdu.