İSRA SURESİ / 286
39.Bunlar Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiklerindendir. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
40.Rabbiniz size oğulları seçti de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Doğrusu siz büyük bir söz söylüyorsunuz!
41.Andolsun öğüt almaları için bu Kur'an'da (bunları) türlü türlü açıkladık. Ama bu onların sadece nefretlerini artırıyor.
42.De ki: "Eğer söyledikleri gibi O'nunla beraber başka ilahlar olsaydı o zaman onlar mutlaka Arş'ın sahibine bir yol ararlardı."
43.O, onların söylediklerinden münezzeh ve çok yücedir, uludur.
44.Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O'nu tesbih ederler. Hiç bir şey yoktur ki O'nu övgüyle tesbih etmesin. Ancak siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Şüphesiz O hilim sahibidir, bağışlayandır.
45.Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına görünmez bir perde çekeriz.
46.Onu anlayamamaları için kalplerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüverirler.
47.Onların seni dinlediklerinde neye kulak verdiklerini ve gizli konuşmaları esnasında da o zalimlerin: "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini biz çok iyi biliriz.
48.Bak sana nasıl örnekler verdiler de saptılar. Artık bir yol (bulmay)a güç yetiremezler.
49.Dediler ki: "Kemikler ve ufalanmış toz haline geldikten sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

Nüzul Sebepleri

45.İbnu Münzir`in Şihab`dan rivayet ettiğine göre, Resulullah (a.s.) Kureyş müşriklerine Kur`an-ı Kerim okuduğunda ve onları Allah`ın kitabına davet ettiğinde onlar: "Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir, kulaklarımızda da bir ağırlık var. Bizimle senin aranda da bir perde var. Artık sen (bildiğini) yap, biz de (bildiğimizi) yapıyoruz" derlerdi. (Bkz. Fussilet: 41/5) Yüce Allah bu ayeti kerimesini onların bu sözleriyle ilgili olarak indirdi.