NAHL SURESİ / 281
119.Sonra Rabbin, bilgisizce kötülük işleyen, sonra bunun ardından tevbe eden ve durumlarını düzeltenlerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.
120.Doğrusu İbrahim Allah'a boyun eğmiş, dosdoğru çizgideki bir ümmetti. Müşriklerden değildi.
121.(Allah'ın) nimetlerine şükredendi. (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti.
122.Ona dünyada güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir.
123.Sonra sana: "Hanif (dosdoğru çizgide ve tevhid inancına sahip biri) olarak İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi" diye vahyettik.
124.Cumartesi(ni kutsal tutmak) ancak onun hakkında ayrılığa düşenlerin üzerine farz kılındı. Muhakkak Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verir.
125.Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak Rabbin yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yola girenleri de en iyi bilendir.
126.Eğer cezalandıracak olursanız size uygulanan cezanın aynıyla cezalandırın. Ama eğer sabredersiniz andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır.
127.Sabret. Sabrın ancak Allah('ın yardımıy)ladır. Onlar için üzülme ve kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
128.Şüphesiz Allah sakınan ve iyilik edenlerle beraberdir.

Nüzul Sebepleri

126.Hakim`in, ed-Delâil`de Beyhaki`nin ve Bezzar`ın Ebu Hureyre (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre Uhud savaşında Hz. Hamza (r.a.) şehid edildikten sonra bedeni yarılmış ve bazı organları kesilmişti. Resulullah (a.s.) savaştan sonra Hz. Hamza (r.a.)`nın cesedinin yanında durdu ve: "Senin yerine onlardan yetmiş kişiye aynı uygulamayı (temsil) yapmaya yemin ediyorum" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Bu ayeti kerimenin indirilmesinden sonra Resulullah (a.s.) bu yemininin gereğini yerine getirmekten vazgeçti ve keffaret verdi.

Tirmizi ve Hakim, Ubeyy bin Ka`b (r.a.)`dan buna benzer bir rivayet nakletmişlerdir. Ancak bu rivayette bu ayeti kerimenin Mekke`nin fethinden sonra indirildiği ifade edilmektedir. Yukarıdaki rivayette ise bu ayeti kerimenin Uhud savaşı esnasında indirildiği bildirilmiştir. Bazı müfessirler iki rivayetin arasını birleştirebilmek için ayeti kerimenin bir Uhud savaşında bir de Mekke`nin fethi esnasında olmak üzere iki kere indirilmiş olabileceğini söylemişlerdir.