HUD SURESİ / 234
109.Şunların taptıkları(nın bâtıl olduğu) üzerinde hiç bir tereddüdün olmasın. Onlar ancak, daha önce babalarının taptıkları gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onların paylarını da eksiksiz vereceğiz.
110.Andolsun Musa'ya Kitab'ı verdik de onda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından önceden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hüküm verilmiş olurdu. Onlar bunun (Kur'an'ın) hakkında gocundurucu bir tereddüt içindedirler.
111.Şüphesiz Rabbin onların tümünün yaptıklarını tastamam verecektir. O, onların yaptıklarından haberdardır.
112.Emrolunduğun gibi dosdoğru ol; seninle birlikte tevbe edenler de (dosdoğru olsunlar) ve aşırı gitmeyin. O, yaptıklarınızı görmektedir.
113.Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.
114.Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın vakitlerinde namaz kıl. Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu ibret alanlara bir öğüttür.
115.Sabret. Allah iyilik yapanların ecirlerini zayi etmez.
116.Sizden önceki nesillerden, yeryüzünde fesattan alıkoyan fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? Onlardan kendilerini kurtardığımız çok azı dışında bunu yapan olmadı. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşine takıldılar ve suçlu kimseler oldular.
117.Rabbin, ahalisi ıslah edici iken o beldeleri haksız yere helak edecek değildi.

Nüzul Sebepleri

114.Buhari ve Müslim`in Abdullah bin Mes`ud (r.a.)`dan rivayet ettiklerine göre bir adam bir kadını öptü. Sonra Resulullah (a.s.)`a gelerek durumdan söz etti. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimesini indirerek iyiliklerin kötülükleri gidereceğini bildirdi. Adam: "Bu sadece benim için midir?" diye sordu. Resulullah (a.s.) da: "Bütün ümmetim içindir" diye buyurdu.

Tirmizi`in rivayetine göre de Ebu`l-Yusr (r.a.)`un başından böyle bir olay geçmiş daha sonra bu ayeti kerime indirilmiştir. Hayli uzun olan ve olayı bütün incelikleriyle anlatan bu rivayet birincinin açıklaması olabilir.