YUNUS SURESİ / 221
107.Allah sana bir sıkıntı verirse onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer senin için bir iyilik dilerse O'nun lütfunu da geri çevirecek yoktur. O bunu kullarından dilediğine verir. O, bağışlayıcıdır, merhamet edicidir."
108.De ki: "Ey insanlar! Size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayeti kabul ederse kendi yararına kabul etmiş olur; kim de sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmış olur. Ben sizin üzerinize bir vekil değilim."
109.Sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret! O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

11.HUD SURESİ

Bu surenin 50-60. ayetleri arasında Hz. Hud (a.s.)'ın kıssası anlatıldığından dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 123 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lam. Ra. (Bu), ayetleri sağlamlaştırılmış sonra hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından etraflıca açıklanmış bir Kitap'tır.
2.Öyle ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size O'nun tarafından bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
3.Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin ki, sizi belirli bir süreye kadar güzel nimetlerden yararlandırsın ve her ihsan sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
4.Dönüşünüz Allah'adır. O, her şeye güç yetirendir.
5.İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için göğüslerini bükerler. Yine iyi bilin ki, onlar elbiselerine bürünürlerken O onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilmektedir. Şüphesiz O, gönüllerde olanı bilendir.

Nüzul Sebepleri

5.Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında değişik rivayetler nakledilmiştir. Bunlardan en yaygın olanı İbnu Cerir ve daha başkalarının Abdullah bin Şeddad`dan rivayet ettikleridir ki buna göre münâfıklardan biri Resulullah (a.s.)`ın yanından geçtiğinde onu görmemek için yüzüne elbisesini çekerdi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Bazı rivayetlerde bu işi müşriklerin yaptığı ifade edilmiştir. Katade (r.a.)`nın rivayet ettiğine göre de münâfıklar Kur`an-ı Kerim`i duymamak için göğüslerini çevirirlerdi. Bu yüzden bu ayeti kerime indirildi. Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime Ahnes bin Şerik hakkında indirilmiştir. O tatlı sözlü ve güzel görünüşlü biriydi. Resulullah (a.s.)`a karşı kin beslediği halde onun yanında tatlı konuşur, gönlünü etmeğe çalışır içindeki kinleri gizlerdi. Abdullah bin Abbas (r.a.)`ın açıklamasına göre Yüce Allah onun göğsünü çevirmesini ifade ederken içindeki kinlerini gizlediğine dikkat çekmiştir.