YUNUS SURESİ / 217
71.Onlara Nuh'un kıssasını oku. O kavmine şöyle söylemişti: "Ey kavmim! Aranızda durmam ve size Allah'ın ayetlerini hatırlatmam, size ağır geliyorsa, bilin ki ben Allah'a güvendim; siz de ortaklarınızla biraraya gelip ne yapacağınızı kararlaştırın. Sonra yapacağınız iş kendi aranızda örtülü kalmasın [3]. Sonra vereceğiniz kararı bana karşı uygulayın ve bana hiç mühlet tanımayın.
72.Eğer yüz çevirirseniz (bilin ki) ben sizden bir ücret istemiş değilim. Benim ecrim ancak Allah'ın üzerinedir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum."
73.Onlar yine de onu yalanladılar. Ancak biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak!
74.Sonra onun ardından başka peygamberleri kavimlerine gönderdik. Bunlar onlara açık belgeler getirdiler. Ancak onlar daha önce yalanlamış oldukları şeylere bir türlü inanmak istemediler. İşte aşırı gidenlerin kalplerini böyle mühürleriz.
75.Sonra onların ardından Musa ile Harun'u, ayetlerimizle Firavun ile onun ileri gelenlerine gönderdik. Ancak onlar büyüklendiler ve suçlu bir topluluk oldular.
76.Onlara katımızdan gerçek gelince: "Bu apaçık bir sihirdir" dediler.
77.Musa onlara: "Gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Bu sihir midir? Oysa sihirbazlar kurtuluşa ermezler" dedi.
78.Onlar da: "Sen bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde büyüklüğün (hakimiyetin) ikinizin olması için mi geldin? Biz size iman edecek değiliz" dediler.

Dipnotlar

3.Ayeti kerimenin metnindeki "ğumme" kelimesi tefsirlerde iki ayrı şekilde açıklanmaktadır. Birinci açıklamaya göre bu kelime "örtülü, kapalı" anlamındadır. Buna göre anlam yukarıda verildiği gibi olur. İkinci açıklamaya göre ise bu kelime "keder, tasa" anlamındadır ki, o zaman cümlenin anlamı şöyle olur: "Sonra yapacağınız iş sizin için keder sebebi olmasın, yani her türlü tedbirinizi alın da sonra pişmanlık duymayın."