10.YUNUS SURESİ

Bu sureye, Yunus peygamberin milletinden sözedildiği için bu ad verilmiştir. Mekke döneminde inmiştir. 109 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lâm. Râ. Bunlar hikmetli Kitab'ın ayetleridir.
2.İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için üstün dereceler olduğunu müjdele!" diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi! Kâfirler: "Bu apaçık bir büyücüdür" dediler.
3.Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ı kuşatan ve işleri düzene koyan Allah'tır. O'nun izni olmadan kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'na kulluk edin. Düşünüp öğüt almaz mısınız?
4.Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın vaadi gerçektir. Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra iman edip salih ameller işleyenlerin karşılıklarını adaletli bir şekilde vermek üzere yeniden dirilişi gerçekleştiren O'dur. İnkâr edenler için de, inkârlarından dolayı kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır.
5.Güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan, yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabını bilmeniz için ayı belli menzillere göre düzenleyen O'dur. Allah bütün bunları hak üzere yaratmıştır. Bilen bir topluluk için ayetlerini etraflıca açıklıyor.
6.Gece ile gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında (kötülüklerden) sakınan bir topluluk için ayetler vardır.

Nüzul Sebepleri

2.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Yüce Allah, Muhammed (a.s.)`i bir peygamber olarak gönderince cahiliye arapları bunu kabul etmediler ve: "Allah müjdeci bir peygamber gönderme(ye ihtiyaç duyma)ktan yücedir" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi Yine onların bu yöndeki itirazlarına karşı: "Senden önce (peygamber olarak) kasabaların halkından kendilerine vahyettiğimiz birtakım adamlardan başkalarını göndermedik" (Yusuf: 12/109) diye buyurdu. Resulullah (a.s.) kendisinin gerçek peygamber olduğu konusunda deliller ortaya sürünce de: "Eğer bir müjdeci peygamber gönderilecek olsaydı Muhammed`den başkası buna daha lâyık olurdu dediler ve: "Bu Kur`an iki kentin birinden, büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" (Zuhruf: 43/31) diye konuştular. Allah da onlara cevap olarak: "Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar?" (Zuhruf: 43/32) diye buyurdu.