TEVBE SURESİ / 191
27.Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.
28.Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar pistirler, artık bu yıllarından sonra Mescidi Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluğa düşmekten korkarsanız (bilin ki) Allah dilerse sizi kendi lütfuyla zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah alimdir, hakimdir.
29.Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Peygamber'inin haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyenlere karşı, küçük düşürülmüş bir halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
30.Yahudiler: "Uzeyr Allah'ın oğludur" dediler. Hırıstiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözleridir. Daha önce inkâr etmiş olanların sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da uzaklaştırılıyorlar!
31.Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine rab edindiler. Oysa tek bir ilah olan Allah'a kulluk etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. O, onların ortak koştuklarından yücedir.

Nüzul Sebepleri

28.Yüce Allah bu ayeti kerime ile müşriklerin Mescidi Haram`a yaklaştırılmalarını yasakladı. Ancak müşrikler daha önce Mekke`ye gelirken yanlarında yiyecek vs. de getirerek bunları satarlardı. İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayetine göre söz konusu yasaktan sonra mü`minler: "Bize yiyecek nerden gelecek?" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eğer yoksulluğa düşmekten korkarsanız (bilin ki) Allah dilerse sizi kendi lütfuyla zengin edecektir" diye buyurdu. Bunu destekleyen bir rivayeti de İbnu Cerir ve Ebu Şeyh, Said bin Cubeyr`den rivayet etmişlerdir. Bu hususa işaret eden daha başka rivayetler de nakledilmiştir.

30.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre tanınmış bazı yahudi bilginleri Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Biz sana nasıl uyarız ki; sen bizim kıblemizi bıraktın üstelik Uzeyr`in Allah`ın oğlu olduğunu da kabul etmiyorsun!" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi