TEVBE SURESİ / 189
14.Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size zafer versin ve mü'minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın.
15.Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir.
16.Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Peygamberinden ve mü'minlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri bilmeden öyle kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
17.Allah'a ortak koşanların, bizzat kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'in mescidlerini onarmaya yetkileri olamaz. Onların yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır.
18.Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler onarabilir. İşte bunlar doğru yola erenlerden olabilirler.
19.Hacılara su verilmesini ve Mescidi Haram'ın onarılmasını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden(in yaptığı) ile bir mi tutuyorsunuz! Allah katında bir olmazlar. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.
20.İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad edenler Allah katında daha büyük dereceye sahiptirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

Nüzul Sebepleri

14.Ebu Şeyh`in Suddi ve Mücâhid`den rivayet ettiğine göre Huza`a kabilesi Resulullah (a.s.) ile dostluk anlaşması yaptı. Daha sonra Beni Bekr kabilesi onlara saldırıda bulundu, Kureyşiler de Beni Bekr`e yardım ettiler. Bunun üzerine Huza`alılar Resulullah (a.s.)`a gelerek yapılan saldırıdan şikâyetçi oldular. Yüce Allah da bu ayeti kerimesini indirerek Müslümanlardan müşriklere karşı savaşıp saldırıya uğrayan Müslümanların gönüllerini rahatlatmalarını istedi.

19.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre, Abbas Bedir`de esir edilince: "Eğer siz Müslümanlık, hicret ve cihadda bizi geçtiyseniz biz de Mescidi Haram`ı tamir eder ve hacılara su verirdik" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Bu konuda daha başka rivayetler de bulunmaktadır. Ancak tümünün ortak yanları Mescidi Haram`la ilgili hizmetlerin ve hacılara su verilmesinin iman, hicret ve cihadla kıyaslanmasına karşılık bu ayeti kerimenin indirildiğini vurgulamalarıdır. Bu çerçevede her bir rivayette farklı bir olaydan söz edilmektedir. Dolayısıyla ayeti kerimenin iniş sebebinin bu olaylardan hepsiyle bağlantısı olabilir.