ENFAL SURESİ / 184
53.Bu şundan dolayıdır ki, bir topluluk kendi (iyi) durumunu değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetini değiştirmez ve Allah işitendir, bilendir.
54.Tıpkı Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin gidişatı gibi. Onlar Rabblerinin ayetlerini yalanladılar, biz de onları günahlarından dolayı helak ettik ve Firavun ailesini (denizde) boğduk. Onların hepsi zalimdiler.
55.Allah nazarında yeryüzündeki canlıların en kötüleri küfre sapanlardır. Onlar artık iman etmezler.
56.Bunlar kendileriyle antlaşma yaptığın (şu) kimselerdir ki her keresinde antlaşmalarını bozarlar, hiç sakınmazlar. [8]
57.Onları savaşta yakalayacak olursan onlar(a karşı yapacağın uygulama) ile arkalarında olanları da dağıt. Olur ki ibret alırlar.
58.Bir topluluğun hıyanet etmesinden korkarsan açık ve adil bir tutumla antlaşmalarını önlerine at. (Savaş açmadan önce antlaşmalarını geçersiz saydığını kendilerine bildir). Şüphesiz Allah hainleri sevmez.
59.İnkar edenler yakalarını kurtarıp geçtiklerini sanmasınlar. Onlar (bizi) acze düşüremezler. [9]
60.Onlara karşı gücünüzün yettiğince kuvvet ve (cihad için) bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki, bunlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan ayrı sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size verilir ve haksızlığa uğratılmazsınız.
61.Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Muhakkak O, duyandır, bilendir.

Dipnotlar

8.Burada kastedilenler Medine yahudilerinden Kurayza oğullarıdır. Resulullah (a.s.) Medine`deki bütün yahudilerle müşriklere yardım etmemeleri üzere antlaşma yaptığı halde onlar antlaşmalarını bozarak müşriklere yardım etmişlerdi. Bu ayeti kerimelerin nüzul sebebi Kurayza oğullarının tutumu olsa da ortaya koydukları hükümler geneldir.

9.Yani onlar Allah`ın azabından ve intikamından kendilerini kurtaramayacaklardır.

Nüzul Sebepleri

58.Ebu Şeyh`in İbnu Şihab ez-Zuhri`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Beni Kurayza yahudileri hakkında indirilmiştir.

Hazin tefsirinde bildirildiğine göre Beni Kurayza yahudileri önce Resulullah (a.s.) ile antlaşma yapmış sonra Kureyş`ten Ebu Süfyân`a kendilerine yardım edebilecekleri yönünde açıklamalarda bulunmuşlardı. Onların bu şekilde Resulullah (a.s.) ile yapmış oldukları antlaşmayı bozabilecekleri emareleri ortaya çıkınca Resulullah (a.s.) için onlarla yaptığı anlaşmayı geçersiz sayma ve bunu kendilerine açıktan bildirme hakkı doğmuştu.