ENFAL SURESİ / 181
34.Onlar gerçekte onu korumaya ehil olmadıkları halde insanları Mescidi Haram'dan alıkoyarlarken Allah onlara neden azap etmesin! Onu korumaya ehil olanlar ancak takva sahipleridir. Fakat onların çoğu bunu bilmez.
35.Onların Ka'be'nin yanındaki namazları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. "İnkar etmenize karşılık azabı tadın bakalım!."
36.İnkar edenler mallarını, Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için yürek acısı olacak, sonra yenilecekler ve inkâr edenler cehenneme sürüleceklerdir.
37.Böyle olması Allah'ın murdarı temizden ayıklaması ve murdar olanları birbiri üstüne yığıp topluca cehenneme atması içindir. İşte bunlar ziyana uğrayacak olanlardır.
38.İnkar edenlere söyle: "Eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları bağışlanır. Eğer yine dönerlerse artık öncekiler hakkında uygulanan ilahi kanun onlara da uygulanır.
39.Fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlara karşı savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah ne yaptıklarını görmektedir.
40.Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır!

Nüzul Sebepleri

35.Vahidi`nin Abdullah bin Ömer (r.a.)`den rivayet ettiğine göre cahiliye döneminde insanlar Ka`be`yi tavaf ederken ıslık çalar ve el çırparlardı. Bu ayeti kerime de bununla ilgili olarak indirildi.

36.İbnu İshak`ın İbnu Şihab ez-Zuhri`den ve daha başkalarından rivayet ettiğine göre Kureyşiler Bedir`de yenilgiye uğratılınca Ebu Rabi`a`nın oğlu Abdullah, Ebu Cehl`in oğlu İkrime ve bunların dışında Bedir`de babaları öldürülmüş olan bazı kimseler Ebu Süfyân`ın ve onun ticaret kervanında bulunan diğer tüccarların yanına giderek olanları anlattılar ve Hz. Peygamber (a.s.)`e karşı savaş açabilmek için kendilerine mal yardımında bulunmalarını istediler. Onlar da istedikleri maddi yardımda bulundular. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

İbnu Cerir`in İbnu Bezza ve Said bin Cubeyr`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Ebu Süfyân`ın Uhud`da İslâm ordusuna karşı çarpışmaları için habeşileri ücretle tutması üzerine indirildi.