A'RAF SURESİ / 154
31.Ey Adem oğulları! Her mescide gidişinizde süslerinizi alın [3], yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
32.De ki: "Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu süsü ve rızkların temiz olanlarını haram kılan kimdir?" De ki: "Onlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özeldir." Bilen bir topluluk için ayetlerimizi işte böyle etraflıca açıklıyoruz.
33.De ki: "Rabbim ancak, gizli olsun açık olsun bütün hayasızlıkları, günah işlemeyi, haksız yere taşkınlık etmeyi, hakkında bir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır."
34.Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir saat geriye bırakabilirler ve ne de öne alabilirler.
35.Ey Adem oğulları! İçinizden, ayetlerimizi size okuyan peygamberler geldiğinde, kim sakınır ve durumunu düzeltirse onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
36.Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlar ise, onlar da cehennemliklerdir. Onlar orada sürekli kalacaklardır.
37.Allah'a karşı yalan uydurandan yahut O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlara Kitap'tan nasipleri ulaşır. Elçilerimiz canlarını almak üzere geldiklerinde onlara: "Allah'tan başka taptıklarınız nerede?" derler. Onlar da: "Bizim yanımızdan kayboldular" derler ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Dipnotlar

3.Yani namaza durduğunuzda veya mescide girişinizde avret yerlerinizi örtecek şekilde giyinin. Burada zinet (süs) ile kastedilen elbisedir. İbnu Abbas`tan rivayet edildiğine göre cahiliye Arapları Ka`be`yi çıplak olarak tavaf ettiklerinden bu uygulamanın Allah`ın emrine aykırı olduğunu bildirmek üzere bu ayet inmiştir. Ancak ayetin hükmü geneldir. Buradaki örtünme hükmü namaz, tavaf vs. gibi ibadet türünden olan bütün uygulamaları içine alır.

Nüzul Sebepleri

31.Müslim`in, Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre cahiliye döneminde kadınlar Ka`be`yi çıplak olarak tavaf ediyor ve bu esnada sadece cinsel organlarını bir kumaş parçasıyla örtüyorlardı. Bu ayeti kerime de bununla ilgili olarak indirildi.

Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan nakledilen bir başka rivayete göre de cahiliye döneminde gündüz erkekler gece de kadınlar Ka`be`yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Bu ayeti kerime de bununla ilgili olarak indirildi.

Bu iki rivayet birbirine ters değildir. Aksine bir bütünlük arzetmektedir.

Mücahid`in rivayet ettiğine göre Yemen`den bazı kimseler Ka`be`yi tavaf için Mekke`ye geldiklerinde: "İçinde günâh işlediğimiz elbiselerle tavaf yapmam uygun olmaz" diyerek, birilerinden emanet peştemal isterler bunu da bulamayınca çıplak olarak Ka`be`yi tavaf ederlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah böyle buyurdu.

Bu ayeti kerimenin iniş sebebi konusunda daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Ancak tümünde ayeti kerimenin, cahiliye Araplarının Ka`be`yi çıplak olarak tavaf etmeleri üzerine indirildiğine dikkat çekilmekte ve bu minvalde birbirinden farklı olaylardan sözedilmektedir. Ayette süs ile kastedilen elbisedir.