EN'AM SURESİ / 147
143.Sekiz çift (hayvan): Koyundan iki, keçiden iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı?" Eğer doğru sözlü iseniz bir bilgiye dayanarak bana haber verin.
144.Yine deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size bunları emrederken siz şahit miydiniz?" İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir! Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.
145.De ki: "Bana vahyedilenler arasında, leş, akıtılan kan, domuz eti -ki bu kesinlikle murdardır- ve yoldan çıkarak Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanın dışında (bu sizin haram olduğunu ileri sürdüklerinizden) bir şey yiyene yediğinin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Kim çaresiz kalarak (haram kılınmış olanlardan) taşkınlık etmeden [17] ve aşırıya gitmeden yerse (bilsin ki) Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir."
146.Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Sığırların ve koyunların, sırtlarında bulunan yahut bağırsaklarına yapışık veya kemiklerine karışmış olanların dışındaki içyağlarını haram kılmıştık. Taşkınlıkları yüzünden onları işte böyle cezalandırdık. Şüphe yok ki biz doğru sözlüyüz.

Dipnotlar

17.Bizim "taşkınlık etmeden" anlamını verdiğimiz "ğayre bağin" ibaresiyle ne kastedildiği konusunda tefsirlerde değişik açıklamalarda bulunulmuştur: Bazı müfessirlere göre bu ibare "kendisi gibi çaresiz kalmış birinin hakkına tecavüz etmeden" anlamındadır. Bazı müfessirler ise "başkasının payına el uzatmadan" anlamı vermişlerdir. Bir başka açıklamaya göre bu ibare "haram şeyden lezzet alma veya haramı helal sayma düşüncesiyle olmaksızın" anlamındadır.