EN'AM SURESİ / 145
132.Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
133.Rabbin bir şeye muhtaç değildir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başka bir topluluğun soyundan türettiği gibi yerinize başkalarını yerleştirir.
134.Size vaad edilenler mutlaka gelecektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.
135.De ki: "Ey kavmim! Gücünüzün elverdiğini yapın, ben de yapıyorum. Bu yurdun (dünyanın) sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa eremezler."
136.Kendi zanlarıyla: "Bu Allah'ın, bu da ortak koştuklarımızındır" diyerek Allah'ın yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Ortak koştukları için ayırdıkları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ayırdıkları ise işte o ortak koştuklarına ulaşır. [14] Ne kadar da kötü hüküm veriyorlar!
137.Bunun gibi hem kendilerini helak etsin hem de dinlerini iyice karıştırsınlar diye müşriklerin çoğuna, ortak koştukları şeyler, [15] çocuklarını öldürmelerini cazip göstermiştir. Allah dileseydi bunları yapmazlardı. Sen onları uydurduklarıyla başbaşa bırak.

Dipnotlar

14.Cahiliye müşrikleri hayvanlarının ve ekinlerinin bir kısmını kendi zanlarınca sadaka olarak ayırır ve: "Şu Allah`ın, şu da putlarımızındır" diyerek paylaştırırlardı. Allah için ayırdıklarını fakirlere ve misafirlere, putları için ayırdıklarını da puthanelerin hizmetçilerine verirlerdi. Bununla birlikte putları için ayırdıklarından bir şeyin zayi olması durumunda Allah`a ayırdıklarından alıp ona eklerler ama Allah için ayırdıklarından bir şeyin zayi olması durumunda putlarına ayırdıklarından alıp ona ekleme gereği duymazlardı. Yine Allah`a ayırdıkları ekinlerin putlarına ayırdıklarından daha iyi ve verimli olması durumunda değiştirirlerdi. Burada dikkat çekilen uygulamalardan Maide suresinin 103. ayeti kerimesinde de sözedilmiştir.

15.Bazı müfessirlere göre burada "ortak koştukları şeyler"le kastedilen müşriklerin cinlerden ve şeytanlardan kendilerine ilah edindikleri varlıklardır. Bu ifadeyle şeytanların kastedildiği de söylenmiştir. Bazı müfessirlere göre de bu ifadeyle kastedilenler putların hizmetçileri ve bekçileridir.