MAİDE SURESİ / 124
96.Size, kendiniz ve yolcular için bir geçimlik olarak deniz avı ve yiyeceği helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
97.Allah Haram Ev olan Kabe'yi, haram ayları, kurbanı, gerdanlıklı kurbanları insanların (din ve dünya) işlerini belli bir düzen ve güven içinde yürütmeleri için ortaya koydu. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şey hakkında bilgi sahibi olduğunu bilmeniz içindir.
98.Bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır ve Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir.
99.Peygamberin görevi sadece tebliğdir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.
100.De ki: "Pis olanın çokluğu hoşuna gitse de, pis ile temiz bir olamaz. Şu halde ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz."
101.Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayın. Eğer bu şeylerden Kur'an'ın indirilmekte olduğu sırada sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. [17] Allah bağışlayıcıdır ve yumuşak davranandır.
102.Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkâr etmişlerdi.
103.Kulağı yarılıp salıverilen, putlara adanan, erkek dişi ikizler doğuran ve on defa yavru yapmasından dolayı sırtına yük vurulmayan hayvanlarla ilgili uygulamaların hiçbirini Allah emretmemiştir. Ancak kâfirler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdiremiyor. [18]

Dipnotlar

17.Bu cümlede "onları" denilirken kastedilenin ne olduğu konusunda müfessirler iki ayrı görüş ileri sürmüşlerdir. Birinci görüşe göre bu zamir ile kastedilen Müslümanların geçmişte sordukları sorularıdır. İkinci görüşe göre ise buradaki zamirle Müslümanların hoşlarına gitmeyecek durumlar kastedilmektedir.

Ayeti kerimede "Kur`an`ın indirilmekte olduğu sırada..." denilirken kastedilen Kur`an`ın indirilmesinin devam ettiği dönem yani nübüvvet dönemidir.

18.Cahiliye dönemi Arapları, bir devenin beş batın doğurması ve beşinci yavrusunun dişi olması durumunda onun kulağını yarar ve salıverirlerdi. Onun hiçbir şeyinden yararlanmazlardı. Buna bahire denirdi. Hastalıktan kurtulmayı dileyen biri devesini putlara adar istediğinin olması durumunda o adak devesini sağmaz ve üstüne binmezdi. Buna da saibe denirdi. Bir koyunun dişili erkekli ikiz doğurması durumunda dişi kardeşine kavuştu diyerek dişinin hatırı için erkeği de kesmez ve buna vasile derlerdi. Bir erkek deveden on defa döl alınması durumunda o devenin sırtını haram sayar ve üstüne binmez, yük vurmazlardı. Buna da ham denirdi. İşte ayeti kerimede sözü edilen uygulamalar bunlardır.

Nüzul Sebepleri

101.Buhari`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) bir konuşma yaptı. Bir adam: "Benim babam kimdir?" diye sordu. Resulullah (a.s.) da: "Filanca" diye buyurdu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet edildiğine göre bazen insanlar Resulullah (a.s.)`a şaka olsun diye soru soruyorlardı. Adamın biri kalkıp: "Benim babam kimdir?" diye soruyordu. Devesi kaybolmuş biri kalkıp: "Benim devem nerdedir?" diye soruyordu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Ahmed bin Hanbel, Tirmizi ve Hakim`in Ali bin Ebi Talib (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre de Yüce Allah Müslümanlara haccı farz kılan ayeti kerimesini indirince: "Ey Resulullah (a.s.)! Her yıl mı?" diye sordular. Resulullah (a.s.) sustu. Onlar aynı soruyu tekrar ettiler. Resulullah (a.s.) da: "Hayır" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

İbnu Hacer ayeti kerimenin indirilmesinin her iki olayla da bağlantısının olabileceğini ifade etmiştir.