MAİDE SURESİ / 119
65.Eğer kitap ehli iman edip sakınsalardı, onların kötülüklerini örter ve kendilerini nimetleri bol (Na'im) cennetlere sokardık.
66.Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablerinden indirileni uygulasalardı üstlerinden ve ayaklarının altından (nimetler) yerlerdi. İçlerinde orta yolu tutturan bir topluluk var. Ama çoğunun yapmakta oldukları işler pek kötüdür!
67.Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz, Allah kâfirler topluluğunu doğru yola eriştirmez.
68.De ki: "Ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir şey (dayanak) üzere olamazsınız. Sana Rabbinden indirilen onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Sen bu kâfirler topluluğu için üzülme!"
69.İman edenler, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman edip iyi işler işleyenler için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
70.Şüphesiz biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ama her ne zaman bir peygamber onlara hoşlarına gitmeyen bir şey getirdiyse bu peygamberlerin kimilerini öldürdü, kimilerini de yalanladılar.

Nüzul Sebepleri

68.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre yahudilerden bazı kimseler Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Ey Muhammed! Sen İbrahim milleti ve dini üzere olduğunu ve bize indirilene inandığını ileri sürmüyor musun?" dediler. Resulullah (a.s.) da: "Evet ama siz yeni şeyler çıkardınız. Onda (Tevrat`ta) olanı inkâr ettiniz ve insanlara açıklamakla emrolunduğunuzu gizlediniz" diye buyurdu. Yahudiler: "Biz elimizde olanı esas alıyoruz ve biz hidayet ve hak üzereyiz" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.