MAİDE SURESİ / 109
10.İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar cehennemliktirler.
11.Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Bir topluluk size ellerini uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden alıkoymuştu [2]. Allah'a karşı gelmekten sakının. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.
12.Andolsun ki, Allah İsrailoğullarından kesin söz almıştı ve içlerinden oniki gözetleyici (nakib, kefil) göndermiştik. Allah: "Ben sizinleyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime iman eder, onlara destek olur ve Allah'a güzel bir ödünç verirseniz [3] şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim küfre düşerse doğru yoldan sapmış olur" demişti.
13.Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılanların bir kısmını unuttular. Çok azı dışında onlardan sürekli hıyanet görürsün. Sen onları affet ve geç. Allah iyilik sahiplerini sever.

Dipnotlar

2.Burada kastedilen mü`minlere el uzatmaya yeltenen topluluğun kim olduğu ve hangi olaya işaret edildiği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazı müfessirlere göre burada kastedilenler Kureyş müşrikleridir. Bazılarına göre ise Resulullah (a.s.)`ı ve sahabenin ileri gelenlerini öldürme planları kuran yahudilerdir. Yahudiler bu planlarını gerçekleştirmek için Resulullah (a.s.)`ı ve sahabilerin ileri gelenlerini bir yemeğe davet etmişlerdi ancak Resulullah (a.s.) onların planlarından haber aldığı için yemeklerine gitmemişlerdi. Ayetle ilgili olarak tefsir kitaplarında, bundan başka olaylardan da sözedilmiştir.

3."Allah`a güzel borç verme" ile kastedilen karşılığını Allah`tan bekleyerek Allah yolunda hayır yolda mal sarfetmektir.

Nüzul Sebepleri

11.İbnu Cerir`in İkrime ve Yezid Ebi Ziyâd`dan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.), Ebu Bekir (r.a.), Ömer (r.a.), Osman (r.a.), Ali (r.a.), Talha (r.a.) ve Abdurrahman bin Avf (r.a.) ile birlikte Ka`b bin Eşref ve Nudayr oğulları yahudilerinin yanına gitti. Onlardan bir diyet konusunda yardımcı olmalarını istedi. (Ka`b): "Olur ama önce bir otur sana yemek yedirelim sonra istediğini veririz" dedi. Bu sırada Hayy bin Ahtab arkadaşlarına Resulullah (a.s.)`ı öldürmek için iyi bir fırsat doğduğunu bu fırsatı değerlendirerek onun işini bitirmelerini istedi. Hemen büyük bir değirmen taşına sarılarak onu Resulullah (a.s.)`ın üzerine düşürmeye çalıştılar. Ama Yüce Allah onları buna muvaffak kılmadı. Bu sırada Cibril (a.s.) gelerek olayı Resulullah (a.s.)`a haber verdi. Resulullah (a.s.) da hemen kalktı. Bu ayeti kerime de bu olayla ilgili olarak indirildi. Bu konuda daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Diğer rivayetlerde daha başka suikast girişimlerinden sözedilmekte ve bu girişimler ayeti kerimenin iniş sebebi olarak gösterilmektedir. Tarihi kaynaklarda Resulullah (a.s.)`a karşı birden fazla suikast girişiminde bulunulduğu ve hepsinin başarısız kaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla ayeti kerimenin bu farklı suikast girişimlerinin hepsiyle bağlantısı olabilir. Yahut bu konuda rivayetler nakleden sahabilerin her biri kendi yorumuyla farklı suikast girişimlerini bu ayeti kerimenin iniş sebebi olarak değerlendirmiş olabilir.