NİSA SURESİ / 106
176.Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında şöyle fetva veriyor: Eğer çocuğu olmayan ancak bir kız kardeşi bulunan bir adam ölürse malının yarısı bu kızkardeşinindir. Aynı durumdaki kadın öldüğü zaman ise erkek kardeşi malının tamamını alır. Eğer kızkardeşler iki tane olurlarsa o zaman adamın bıraktığı mirasın üçte ikisini alırlar. Eğer kız ve erkek kardeşler birlikte mirasçı olurlarsa o zaman erkeğe kızın aldığının iki katı verilir. Allah yanlış yola sapmamanız için size açıklıyor. Allah her şeyi bilendir."

5.MAİDE SURESİ

Maide sofra anlamına gelmektedir. Bu sureye bu ad, 112-114. ayetlerinde Hz. İsa (a.s.)'nın havarileri için gökten bir sofra indirilmesini istemesi olayından sözedildiği için verilmiştir. Maide suresi Medine döneminde inmiştir. 120 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ey iman edenler! Yaptığınız sözleşmelerin gereğini yerine getirin. İhramlı olduğunuz sırada avı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Allah dilediği hükmü koyar.
2.Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, gerdanlık(lı hayvan)lara, Rabbinin lütfundan bir şeyler kazanmak ve rızasına kavuşmak için Haram Ev'i (Kabe'yi) ziyarete gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Bir topluluğa sizi Mescidi Haram'dan alıkoymaları dolayısıyla duyduğunuz kin sınırı aşmanıza sebep olmasın. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah, cezası çok şiddetli olandır.

Nüzul Sebepleri

2.Yüce Allah`ın: "Bir topluluğa sizi Mescidi Haram`dan alıkoymaları dolayısıyla duyduğunuz kin sınırı aşmanıza sebep olmasın" sözü hakkında İbnu Ebi Hatim Zeyd bin Eslem`den şöyle rivayet etmiştir: Müşrikler Resulullah (a.s.)`ı ve ashabını Mescidi Haram`ı ziyaretten alıkoyunca onlar Hudeybiye`de toplandılar. Bu sırada uzaklardan gelen ve müşriklerden olan bir grup umreye gitmek üzere Hudeybiye`de toplanmış olan Müslümanların yanından geçtiler. Bunun üzerine Resulullah (a.s.)`ın ashabı: "(Mekke müşrikleri) bizim arkadaşlarımızı alıkoydukları gibi biz de bunları alıkoyacağız" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah böyle buyurdu.