NİSA SURESİ / 088
60.Sana ve senden öncekilere indirilene iman ettiklerini ileri sürenleri görmüyor musun ki, Tağut'un hükmüne başvurmaya kalkışıyorlar! Oysa onu inkâr etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları uzak bir sapıklığa çekmek istemektedir.
61.Kendilerine "Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin" dendiğinde onların senden iyice kaçtıklarını görürsün.
62.Kendi elleriyle işlediklerinden dolayı başlarına bir bela geldiğinde nasıl oluyor da sana gelip: "Biz iyilik ve uzlaştırmadan başka bir şey amaçlamamıştık" diye Allah'a yemin ediyorlar?
63.Bunlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kimselerdir. Sen onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve kendi haklarında açık ve etkileyici söz söyle!
64.Biz her peygamberi ancak, Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için göndermişizdir. Eğer onlar nefislerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi, Peygamber de onlar için Allah'tan bağışlama (mağfiret) dileseydi şüphesiz Allah'ı, tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici olarak bulurlardı.
65.Hayır. Rabb'ine yemin olsun, onlar aralarında çıkan meselelerde seni hakem tayin etmedikleri, senin verdiğin hüküm konusunda içlerinde bir sıkıntı duymayacak derecede tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları sürece iman etmiş sayılamazlar.

Nüzul Sebepleri

60.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Mut`ab bin Kuşeyr, Rafi` bin Zeyd ve Bişr Müslüman olduklarını ileri sürüyorlardı. Bunların kendi kavimlerinden bazı kimselerle bir meseleleri oldu. Karşı taraf meseleyi Resulullah (a.s.)`a götürmek istedi, adı geçen kişiler ise yahudi kâhinlerine götürmek istediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

İbnu Cerir`in Şa`bi`den rivayet ettiğine göre münâfıklardan bir adamla bir yahudi arasında anlaşmazlık çıktı. Yahudi Resulullah (a.s.)`ın rüşvet almayacağını ve adil karar vereceğini bildiğinden meseleyi Resulullah (a.s.)`a götürmek istedi. Münâfık ise Cuheyne`den bir kâhine götürmek istedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Ayeti kerimenin iniş sebebinin her iki olayla da bağlantısı olabilir.