NİSA SURESİ / 085
38.Onlar ki, mallarını insanlara gösteriş olsun diye harcarlar; Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler! Şeytan kimin arkadaşı olursa onun çok kötü bir arkadaşı var demektir.
39.Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan hayra harcasalardı ne zararları olurdu! Allah onları bilmektedir.
40.Allah zerre ağırlığınca bile haksızlık etmez. Eğer yapılan iyilik olursa onu kat kat yapar ve katından büyük ecir verir.
41.Her ümmetten bir şahit getirdiğimizde ve seni de bunların üzerine şahit kıldığımızda durum ne olacak?
42.O gün, inkâr etmiş ve peygambere karşı gelmiş olanlar yerle bir edilmelerini arzularlar. Allah'tan hiçbir söz de saklayamazlar.
43.Ey iman edenler! Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüpken, yolcu olmanız durumu dışında, gusül edinceye kadar, namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta olursanız, yahut içinizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş olur veya kadınlara temas etmiş olursanız [7] ve su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. O toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Muhakkak ki Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
44.Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun ki, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.

Dipnotlar

7.Bazı müfessirlere göre buradaki temastan kastedilen kadına herhangibir şekilde dokunmak, tenin tene değmesidir. İmam Şafii ifadeyi bu anlamda alarak kadınlara dokunmanın abdesti bozacağına hükmetmiştir. İbnu Abbas`a ve onun dışındaki bazı müfessirlere göre ise burada temastan cinsel ilişki kastedilmektedir.

Nüzul Sebepleri

43.Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Hakim, Hz Ali (r.a.)`nin şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: "Abdurrahman bin Avf (r.a.) bizi yemeğe davet etti ve bize şarap ikram etti. Şarap bizi sarhoş etti. Bu arada namaz vakti geldi. Beni namaz kıldırmak için öne geçirdiler. Ben de: "Kul yâ eyyuhe`l-kâfirun, lâ a`budu mâ ta`budun (:De ki: "Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam)" ibaresini: "Ve nehnu na`budu mâ ta`budun (:Biz de sizin taptıklarınıza taparız)" diye okudum. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi

44.İbnu İshak`ın Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre yahudilerin ileri gelenlerinden olan Rifa`a bin Zeyd Resulullah (a.s.)`a karşı yakışıksız sözler söyler ve İslâm`ı tenkit ederdi. Bu ayeti kerime de onun hakkında indirildi.