NİSA SURESİ / 078
7.Anne babanın ve yakınların geriye bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır. Kadınlar için de, ondan az veya çok anne - baba ile yakınların geriye bıraktıklarından bir pay vardır. Bu belirli bir paydır.
8.Paylaştırma anında yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunurlarsa onlara da ondan bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin. [1]
9.Arkalarında güçsüz çocuklar bıraktıklarında onlar için endişeye kapılanlar (başkaları için de öylece) korksunlar. Allah'tan korksun ve doğru söz söylesinler.
10.Şüphesiz yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarına ateş yemiş olurlar. Ve bunlar alevli bir ateşin içine atılacaklardır.
11.Allah size çocuklarınız hakkında, bir erkeğe iki kızın payını vermenizi tavsiye etmektedir. [2] Eğer ikiden fazla kız iseler ölenin geriye bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Eğer sadece bir kızsa mirasın yarısı onundur. Eğer ölenin geride çocuğu varsa bıraktığı mirastan anne ve babanın her birine altıda bir pay verilir. Çocuğu yoksa ve anne babası ona mirasçı oluyorsa o zaman annenin payı üçte birdir. Eğer kardeşleri varsa anneye verilecek pay altıda birdir. Bu (paylaştırma) ölenin yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcunun ödenmesinden sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduklarını bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz olarak konulan hükümlerdir. Allah ilim sahibidir, hakimdir.

Dipnotlar

1.Yani:"Mirasın paylaştırılması esnasında sözü edilenlerden kimse bulunursa onlara da bir şeyler verin ve güzel sözlerle gönüllerini alın." Bazı ilim adamları mirasla ilgili bütün hükümler açık bir şekilde bildirildiğinden dolayı bu ayeti kerimedeki hükmün neshedilmiş olduğunu söylemişlerdir. Bazılarına göre ise buradaki hüküm neshedilmiş değildir ama bir farziyet değil mendubiyet ifade eder. Yani bu hükmün yerine getirilmesi zorunlu olmamakla birlikte yerine getirilmesinde sevap vardır.

2.Bu çocukların mirastaki paylarıyla ilgili hükümdür. Bundan sonraki ayetlerde de "pay" ile kastedilen mirastaki paydır.

Nüzul Sebepleri

7.Ebu Şeyh`in ve İbnu Hibban`ın Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre cahiliye döneminde kızlara ve idrâk çağına gelinceye kadar küçük erkek çocuklara mirastan bir şey verilmezdi. Ensârdan Evs bin Sâbit adlı bir adam arkasında iki kız çocukla bir küçük erkek çocuk bırakarak öldü. Amcalarının oğulları gelip onun bütün mirasını aldılar ve çocuklara bir şey vermediler. Bunun üzerine Evs`in hanımı Resulullah (a.s.)`a giderek durumu arzetti. Resulullah (a.s.): "Ne diyeceğimi bilmiyorum?" diye buyurdu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.