ALİ İMRAN SURESİ / 061
84.De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a ve onların evlatlarına indirilene; Musa'ya, İsa'ya ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların hiçbiri arasında bir ayrım yapmayız. Ve biz O'na (Allah'a) teslim olmuş kimseleriz."
85.Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse onun dini kabul edilmeyecektir. O ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
86.İmanlarından, Peygamberin hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra küfre düşen bir topluluğu Allah nasıl doğru yola eriştirir! Allah zalim kavmi doğru yola eriştirmez.
87.İşte onların cezaları Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetlerinin üzerlerine olmasıdır.
88.Onlar orada (lanette) sonsuza kadar kalıcıdırlar. Üzerlerinden azap hafifletilmez ve kendilerine bakılmaz.
89.Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını düzeltenler müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
90.İmanlarından sonra küfre düşüp sonra da küfürlerini artıranlar var ya işte bunların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Ve işte bunlar sapıkların kendileridirler.
91.İnkar edip kâfir olarak ölenlerin hiç birinden bütün yeryüzü dolusunca altın fidye verseler bile kabul edilmeyecektir. Onlar için acıklı bir azap vardır ve onların yardımcıları da yoktur.

Nüzul Sebepleri

86-89.Nesai, İbnu Hibban ve Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre ensardan bir adam Müslüman olmuş sonra dinden dönmüştü. Daha sonra pişman oldu ve kendi kavmine: "Resulullah (a.s.)`a bir adam gönderin ki benim için bir tevbe yolu varmıymış?" diye haber gönderdi. Bunun üzerine bu ayeti kerimeler indirildi ve söz konusu kişi de Müslüman oldu.

Müsedded`in Mücahid`den rivayet ettiğine göre de bu ayeti kerimeler önce Müslüman olup sonra dinden dönen Haris bin Suveyd hakkında indirilmiştir. Rivayete göre Haris bu ayeti kerimelerin indirilmesinden sonra yeniden İslâm`a dönmüş ve iyi bir Müslüman olmuştur.