3.ALİ İMRAN SURESİ

"Ali İmran" İmran ailesi anlamına gelmektedir. İmran, Hz.Musa (a.s.) ile Hz. Harun (a.s.)'un babalarıdır. Bu surenin 33. ayeti kerimesinde bu aileden söz edildiğinden dolayı böyle adlandırılmıştır. Ancak diğer bütün surelerde de olduğu gibi surenin bilinmesi, diğerlerinden ayırdedilmesi amacıyla böyle adlar kullanılmaktadır. Yoksa sure adı surenin muhtevasının tamamen ismiyle ilgili olmasını gerektirmez. Ali İmran suresi 200 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lam. Mim
2.Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.
3.Sana hak üzere kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak Kitab'ı indirdi. Tevrat ile İncil'i de O indirmişti.
4.O ikisini daha önce, insanlara bir hidayet rehberi olarak indirmişti. Yine O, doğruyu yanlıştan ayırıcı Kitab'ı (Furkan'ı) indirdi. [1] Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah yücedir, öç alıcıdır.
5.Allah'a yeryüzünde de, gökte de hiç bir şey gizli kalmaz.
6.Sizi ana rahimlerinde istediği gibi şekillendiren O'dur. Yüce ve hikmet sahibi olan o Allah'tan başka ilah yoktur.
7.Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondaki bir kısım ayetler Kitab'ın temelini oluşturan kesin anlamlı ayetlerdir. Diğerleri ise müteşabih (birden fazla anlama gelebilen) ayetlerdir. Kalplerinde bir eğrilik bulunanlar, bozgunculuk yapmak ve kendilerine göre yorumlamak amacıyla müteşabih olan ayetlerin üzerine düşerler. Onların yorumunu (tam ve doğru olarak) Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise "Bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır" derler. Şu var ki, akıl sahiplerinin dışındakiler bunlardan ibret almazlar.
8."Ey Rabbimiz bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma ve bize kendi katından bir rahmet ver. Şüphesiz ki, sen pek çok ihsan sahibi olansın."
9."Ey Rabbimiz! Muhakkak sen insanları, geleceğinde şüphe olmayan bir günde biraraya getireceksin. Şüphe yok ki, Allah verdiği sözden dönmez."

Dipnotlar

1.Furkan, doğruyu yanlıştan, hakkı bâtıldan ayırdedici demektir. Tefsir alimlerinin ifadelerine göre burada Furkan denilirken hakkı bâtıldan ayırmaları konusunda insanlara yardımcı olan ilahi kitapların tümü kastedilmektedir. Bu ayeti kerimede de Kur`an-ı Kerim, Tevrat ve İncil`in Allah tarafından indirilmiş kitaplar olduğunun bildirilmesinden sonra Yüce Allah`ın Furkan`ı indirdiğine işaret edilmesi Furkan sıfatının bütün bu kitapların ortak özelliği olduğuna dikkat çekilmesi içindir.